Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21817822 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż oraz dostarczenie drewna opałowego
Organizator:Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
Adres: ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kościański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 065 512 06 22
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ośrodek Pomocy Społecznej
zwracamy się z zapytaniem ofertowym na sprzedaż oraz dostarczenie drewna opałowego sezonowego podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
? Miejsce dostarczenia drewna:
Według listy wskazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie - do miejsca zamieszkania podopiecznych na terenie miasta Kościan
? Ilość:
DOSTAWA drewna opałowego sezonowego (dąb lub jesion) w ilości szacunkowej 60 m p.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, w ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, czas realizacji zamówienia określa się na trzy dni, dopuszcza się możliwość realizacji w trybie pilnym jeden dzień. Usługa w zakresie dowożenia drewna świadczona winna być w dniach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie tj.: od poniedziałku do piątku oprócz świat.
Określona przez Zamawiającego ilość drewna w okresie realizacji zamówienia jest wartością prognozowaną i może ulec zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zakupywanego drewna, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym ograniczeniem Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczać drewno własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych wymogów określonych w odpowiednich przepisach.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Ofertę należy złożyć do dnia 10-09-2021 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, Ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan
Termin składania:2021-09-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Od 01.10.2021r. do 31.03.2022r.
Wymagania:Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami),
4. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena
5. Sposób obliczenia ceny:
Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - sprzedaż oraz dostarczenie drewna podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie".
8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.
Kontakt:11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:
Kierownik działu - Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: