Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Stała obsługa informatyczna
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Adres: ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 454 32 66 wew. 150, tel. 77 454 32 66 wew. 146
E-mail:
Opis:Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia: ,,Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu".
2. Zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie na rzecz Zleceniodawcy stałej obsługi informatycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, do których należy zaliczyć:
o Basen Letni ,,Błękitna Fala" - Opole, Plac Róż 8
o Centrum Sportu - Opole, ul. Wandy Rutkiewicz 10
o Dom Wycieczkowy ,,Toropol" - Opole, ul. Barlickiego 13
o Dyrekcja MOSiR - Opole, ul. Barlickiego 13
o Kryta Pływalnia "AKWARIUM" - Opole, ul. Ozimska 48
o Miejski Stadion Lekkoatletyczny - Opole, ul. Sosnkowskiego 12
o Stadion Miejski ,,ODRA" - Opole, ul. Oleska 51
o Sztuczne Lodowisko TOROPOL - Opole, ul. Barlickiego 13
o Kryta Pływalnia ,,WODNA NUTA" - Opole, ul. Prószkowska 96
o Miejska Informacja Turystyczna - Opole, ul. Rynek 23;
o Wieża Piastowska - Opole, ul. Piastowska 14
o Hala Widowiskowo - Sportowa , Opole, ul. Oleska 70 na zasadach szczegółowo określonych w projekcie umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Propozycję cenową można złożyć w jednej wybranej przez Wykonawcę formie:
a. osobiście w sekretariacie Dyrekcji MOSiR w Opolu pok. 113
b. za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
c. drogą elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl
W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailową przedmiotowe dokumenty należy przesłać w formie skanu.
dokumenty należy przesłać w formie skanu.
VIII. Termin składania propozycji cenowych - 23.06.2020 r. IX. Inne istotne postanowienia:
Termin składania:2020-06-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Wymagania:Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują, co najmniej 3 osobami posiadającymi, co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu stałej obsługi informatycznej na rzecz jednostek użyteczności publicznej. Osoby te powinny również posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze systemu Xsol oraz programu księgowego Progman. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć wykaz osób. Przykładowy formularz stanowi załącznik nr 2.
o Przez pojęcie ,,stała obsługa informatyczna" należy rozumieć usługi świadczone w sposób nieprzerwany przez okres minimum 6 miesięcy, które swym zakresem obejmują co najmniej trzy płaszczyzny stanowiące zakres przedmiotowego zamówienia, który wynika z zapisów umowy tj. w zakresie zapewnienia obsługi technicznej i serwisowej, udzielania pomocy merytorycznej, wykonywania audytów i konserwacji urządzeń.
o Przez pojęcie ,,jednostka użyteczności publicznej" należy rozumieć urząd lub instytucję służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych. Jednostka powinna posiadać infrastrukturę informatyczną posiadającą co najmniej 15 stanowisk komputerowych.
Przykładami obiektów użyteczności publicznej są: szpitale, szkoły, stacje pogotowia ratunkowego, zawodowa straż pożarna, banki, komendy policji, obiekty wojskowe, urzędy państwowe, obiekty łączności, kina, teatry.
2. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzone w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona oceny spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia. Zamawiający odstępuje od wzywania wykonawcy do uzupełnienia propozycji cenowej oraz wyjaśnienia treści złożonej propozycji. Zatem jest w interesie Wykonawcy, aby treść przedłożonych dokumentów jednoznacznie wskazywała spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sam musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, nie może powoływać się na tzw. podmiot trzeci.
V. Kryterium wyboru propozycji cenowej: cena brutto 100%.
Rozpatrzeniu będą podlegały propozycje cenowe, które zawierają wartość całego zamówienia.
Sposób przygotowania propozycji cenowej oraz miejsce składania:
1) W przypadku pytań dot. niniejszego postępowania wniosek należy kierować drogą elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną propozycję cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.
3) Propozycja cenowa musi być napisana czytelnie w języku polskim.
4) Propozycja cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumentach rejestrowych.
5) w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii);
6) Propozycja cenowa winna zawierać:
a. Formularz propozycji cenowej według przykładowego wzoru (załącznik nr 1);
b. Wykaz osób według przykładowego wzoru (załącznik nr 2).
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia przed upływem terminu składania propozycji cenowych. Jeżeli zmiany będą mieć wpływ na treść składanych w przedmiotowym postępowaniu propozycji, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
b) Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu zostanie przesłany protokół z rozstrzygnięcia postępowania.
c) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do zaproszenia zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie - www.mosir.opole.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do zaproszenia bądź wyjaśnieniami zaproszenia lub wprowadzonymi zmianami do zaproszenia.
d) Termin związania propozycją cenową: 30 dni od dnia składania propozycji cenowej.
e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia propozycji cenowej w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania, a która w sposób istotny wpływa na realizację przedsięwzięcia.
f) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem propozycji cenowej dla przedmiotowego zadania.
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
o dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne w zakładce kontakt na stronie mosir.opole.pl oraz pod adresem iod@mosir.opole.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.2310.46.2020 pn. ,,Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu", prowadzonym w trybie poniżej 30.000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy Pzp);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji, usługi archiwizacyjne, obsługę hostingową, obsługę IT.
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat.
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Justyna Bienias tel. 77 454 32 66 wew. 146
Numer dokumentu:DZP.2310.46.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: