Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Strzelnica wirtualna
Organizator:Urząd Gminy Brzozie
Adres: Brzozie 50, 87-313 Brzozie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.564912910
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, dot. projektu pn. ,,Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie"
Gmina Brzozie zaprasza do złożenia oferty na realizację przedmiotu zamówienia:
,,Zakup, dostawa i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w budynku pod adresem Brzozie 51C, 87-313 Brzozie", w ramach realizowanego programu ,,Strzelnica w powiecie 2023" nr 4/2024/CWCR".
(postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) gdyż jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z późn. zm.)
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup, dostawa i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w budynku pod adresem Brzozie 51C, 87-313 Brzozie", w ramach realizowanego programu ,,Strzelnica w powiecie 2023" nr 4/2024/CWCR".
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, a także jego uruchomienie.
4. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu umowy.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieuszkodzony, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, nie przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
7. Sprzęt i wyposażenie muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta, oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta oraz numer fabryczny.
8. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszystkie zniszczenia w budynku powstałe z jego winy w czasie rozładunku, wniesienia, ustawienia lub montażu.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2023 roku, do godz. 15:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug.brzozie@brzozie.pl.
Tytuł wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego, zawierającej ofertę powinien zostać wskazany jako: Oferta dot. projektu pn. ,,Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie".
Termin składania:2023-09-27
Miejsce i termin realizacji:Adres miejsca dostawy i montażu: 87-313 Brzozie, Brzozie 51C.
Termin realizacji zamówienia: do 8 grudnia 2023 r.
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie trybie zapytania ofertowego.
10. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o terminie dostawy na co najmniej 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem.
11. Zamawiający nabywa prawo własności do przedmiotu zamówienia z chwilą podpisania protokołu odbioru.
12. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji jakości, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru.
13. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania dostarczonego wyposażenia.
14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, polegające dostawie i montażu wyposażenia wirtualnej strzelnicy;
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. póz. 129, 185) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny;
b) złoży ofertę niekompletną, tj, nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez zamawiającego,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) złoży ofertę w sposób niezgodny z pkt VI i/lub pkt. VIII zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do jej podpisania, a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo winno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu ujawnionymi w odpowiednich rejestrach/dokumentach.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
5. Do oferty Wykonawca bezwzględnie dołącza:
- deklarację zgodności CE i certyfikat zgodności wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z wymogami z konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą ,,Strzelnica w powiecie 2023" nr 4/2023/CWCR, zawartymi w ogłoszeniu konkursowym w pkt V ppkt 12, 1) i 2);
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym;
- wykaz dostaw potwierdzających posiadane doświadczenie - Załącznik nr 3.
- pełnomocnictwo jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika.
6. Ofertę oraz załączniki w tym pełnomocnictwa należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
7. W przypadku złożenia oferty przez podmiot którego zasady reprezentacji nie zostały ujawnione w rejestrach publicznych, zamawiający może wezwać oferenta do dostarczenia dokumentu z którego wynika prawo do reprezentowania oferenta.
3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena podana w formularzu powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i powinna obejmować łączną wycenę wszystkich produktów właściwych dla przedmiotu zamówienia.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty jakie są konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega, że przewiduje możliwość wezwania wykonawcy do uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez wykonawców.
2. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tym unieważniania czynności podjętych przez zamawiającego w ramach niniejszego postępowania, do czasu podpisania umowy.
6. Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 25.09.2023 roku do godziny 15:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane w terminie pytania do dnia 26.09.2023 roku do godziny 15:00.
7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców -zamieszczając stosowną informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzozie (https://bip.brzozie.pl).
Kod CPV:35210000-9
Numer dokumentu:4/2024/CWCR, FZ.042.2.3.2023
Źródło: Internet i własne