Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Stworzenie aplikacji
Organizator:LEGALNY AUTOZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Wodzisławska 72 C, 44-240 Żory
Województwo / powiat: śląskie, pow. Żory
Państwo: Polska
Telefon / fax:502 378 333
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43909
Opis:Stworzenie aplikacji

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-059B/20 - Wdrożenie innowacyjnego procesu magazynowania części samochodowych wraz z internetową platformą sprzedażową.

Opis
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji tj. systemu składającego się ze strony WWW, aplikacji multiplatformowej wspierającej systemy operacyjne iOS oraz Android oraz systemu backendowego z panelem administracyjnym.
Zakres usługi:
1. Stworzenie szczegółowej specyfikacji aplikacji
2. Zaprojektowanie UX / Makiet / Grafik dla aplikacji
3. Zaprojektowanie architektury aplikacji
4. Stworzenie systemu backendowego wraz z panelem administracyjnym
5. Stworzenie responsywnej strony WWW
6. Implementacja aplikacji mobilnej multiplatformowej na iOS oraz Android
7. Testy QA oraz testy manualne.
System ma być wykorzystywany przez następujące klasy użytkowników:
o klient niezalogowany - może dokonać zakupów bez konieczności zakładania konta w systemie;
o klient zalogowany - po podaniu swoich danych osobowych w procesie rejestracji, może łatwiej i szybciej zamawiać produkty oraz ma dostęp do historii zamówień;
o handlowiec - może wprowadzać produkty do swojej oferty, otrzymywać za nie zapłatę oraz zarządzać swoimi zamówieniami;
o administrator serwisu - może generować raporty oraz zarządzać użytkownikami i ofertami, jeśli te nie są zgodne z wymogami serwisu.
Wdrożone rozwiązanie obejmie m.in.:
o zarządzanie realizacją zamówień, stanami magazynowymi, transakcjami;
o automatyczne tworzenie i elektroniczny obieg dokumentów sprzedażowych;
o archiwizacja danych, tworzenie historii zamówień klienta.
Funkcje aplikacji mobilnych na iOS i Android oraz aplikacji WEB:
o Rejestracja konta
o Logowanie i reset hasła
o Wyszukiwanie i przeglądanie list przedmiotów
o Ekran oferty
o Proces zamówienia - Proces zamówienia obejmować ma możliwość wyszukiwania i dodawania produktów wielu sprzedawców do koszyka, wyboru sposobu dostawy od każdego dostawcy osobno oraz sposobu płatności dla każdego dostawcy osobno. Post zamówieniowe elementy procesu zamówienia obejmować mają komunikację mailową ze stronami transakcji lub zostawienie danych w bazie danych lub panelu administracyjnym lub w aplikacji
o Proces wprowadzania produktu - produkty w sklepie powinny być dodawane na co najmniej dwa sposoby:
- Poprzez wprowadzenie pojazdu z którego części będą dodane w sposób ONE-to-MANY;
- Poprzez wprowadzenie danych danego przedmiotu.
Poprzez ONE-to-MANY należy rozumieć, że z jednego pojazdu ma być możliwość dodawania więcej niż jednej części/przedmiotu dostępnego w danym samochodzie. System musi sugerować te przedmioty.
Niezależnie od ścieżki 1/2 system musi zasugerować opis tego przedmiotu, aby przedmiot mógł być znaleziony przez jak największą liczbę odwiedzających stronę.
o Moje produkty
o Poszukiwane produktu
o Moje zamówienia
o Moje konto
o Zakładka ,,ulubione"
Funkcje panelu administratora
o Logowanie i reset hasła
o Zmiana hasła
o Zarządzanie kontami
o Zarządzanie przedmiotami
o Zarządzenie reklamami
Dodatkowe funkcje serwera aplikacji:
o Integracja z API kuriera - Aplikacja integruje się z API jednego kuriera (w przyszłości możliwość rozszerzenia liczby kurierów). Po opłaceniu przesyłki kurierskiej, aplikacja automatycznie wysyła nowe zlecenie przesyłki do API kuriera. Aplikacja umożliwia śledzenie przesyłki za pomocą API kuriera.
Informacje dodatkowe na temat systemu:
o system powinien być dedykowany zgodnie ze specyfikacją opisaną powyżej,
o z systemu korzystać będą użytkownicy indywidualni, którzy będą mieli dostęp do własnego konta. Ich liczba będzie rosła wraz z liczbą obsługiwanych zleceń w systemie,
o system zostanie uruchomiony na serwerze, który będzie posiadał jeden z następujących systemów operacyjnych: ubuntu linux, debian lub równoważny,
o wymagane jest przekazanie kompletnego kodu źródłowego systemu jak i aplikacji mobilnych w celu kontynuowania rozwoju systemu w późniejszym okresie, jak również w celu analizy bezpieczeństwa systemu jak i aplikacji,
o w aplikacji mają być zaimplementowane płatności.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-27
Termin składania:2021-04-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Żory
Gmina
Żory
Miejscowość
Żory
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia siły wyższej.
Zmiany te muszą mieć odzwierciedlenie w aneksie do zawartej umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wykonał co najmniej 3 projekty UX platform e-commerence, w tym co najmniej jednej charakteryzującej się możliwością zamieszczenia co najmniej 20 000 ogłoszeń produktów. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku - wykazu wykonanych usług z podaniem przedmiotu, datą przekazania (odbioru), nazwą odbiorcy oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru). Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wdrożył co najmniej 3 systemy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji finansowych (tzn. Systemy zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych i historii transakcji w sklepie internetowym, w celu zminimalizowania możliwości wycieku wrażliwych danych osobowych). Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku - wykazu wykonanych usług z podaniem przedmiotu, datą przekazania (odbioru), nazwą odbiorcy oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru). Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: gwarancja przez okres min. 12 miesięcy - kryterium dopuszczające. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-20
Data ostatniej zmiany
2021-04-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: (najniższa oferowana cena / badana oferta)*100 pkt.
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia Ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paulina Ćwięczek-Chybiorz
tel.: 502 378 333
e-mail: paulina@ravensa.pl
Kod CPV:72263000-6, 72268000-1
Numer dokumentu:2021-19623-43909
Źródło: Internet i własne
Załączniki: