Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
Adres: Postomino 30, 76-113 Postomino
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. sławieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:59-846-44-63; 59-846-44-69
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE 1/18
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, taśm barwiących) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do oferty.
3. Szacunkowe ilości materiałów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji zamówienia, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
4. Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Cel zamówienia
Na potrzeby realizacji Projektu ,,Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, taśm barwiących) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do oferty.
3. Szacunkowe ilości materiałów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji zamówienia, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
4. Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 26-01-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę w postaci załącznika do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy) należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie,
76-113 Postomino 30.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
,,Oferta- dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych".
6. Na kopercie oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
8. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
9. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
10. O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, poczta elektroniczna lub listownie.
Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest:
Mariusz Wilawer
tel. (0-59) 846 44 69, fax (0-59) 846 44 63
m.wilawer@postomino.pl
Monika Górnik-Wojciechowska
tel., fax (0-59) 846 44 63
gops@postomino.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
gops@postomino.pl
Termin składania:2018-01-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Postomino lub Królewo
Harmonogram realizacji zamówienia
rok 2018
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
,,Oferta- dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych".
6. Na kopercie oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
8. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
9. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
10. O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, poczta elektroniczna lub listownie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta w postaci załącznika do zapytania ofertowego (formularz ofertowy)
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena.
2. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia w tym dostawę do Zamawiającego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA POSTOMINO
Adres
76-113 Postomino
zachodniopomorskie , sławieński
Numer telefonu
59/8108517
Fax
59/8108584
NIP
4990424533
Tytuł projektu
Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino
Numer projektu
RPZP.07.06.00-32-K002/16-00
Inne źródła finansowania
Projekt ,,Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Górnik-Wojciechowska; Mariusz Wilawer
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
59-846-44-63; 59-846-44-69;
Kod CPV:30000000-9
Numer dokumentu:1079276, 1/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: