Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26423892 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Warzynie
Adres: Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL/FAX. (052) 35 12 476, (052) 35 19 330
E-mail:
Opis:sukcesywna dostawa artykułów chemicznych.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. chemicznych (wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2), w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Dostawy będą się odbywały średnio raz w miesiącu, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00 sukcesywnie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na odrębne zamówienie.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 09 stycznia 2024 r. do godz. 09:00.
2. Oferta ma być złożona w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na adres: Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo, lub na maila: dpswarzyn1@wp.pl.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 stycznia 2024 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2024-01-09
Miejsce i termin realizacji:10. Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo,
11. DOSTAWA towaru następować będzie w ciągu 7 dni od daty zamówienia.
III. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności co nastąpi pierwsze.
Wymagania:Niniejsze zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
3. Podane w formularzu cenowym ilości są orientacyjne, do porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 2, w zależności od potrzeb wynikających z bieżącego zużycia.
4. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktycznie dostarczone ilości, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dostawy niektórych produktów na rzecz innych produktów wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2.
8. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zamówiony towar własnym transportem nieodpłatnie.
9. Wykonawca we własnym zakresie dokonywać będzie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy wskazaną w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony wraz z ofertą.
Kopie dokumentów należy potwierdzić ,, za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Cena może być tylko jedna.
3. Cenę należy podać w złotych polskich - netto i brutto. Podana cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W formularzu oferty należy podać cenę oferty netto bez podatku VAT oraz cenę brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.
7. Nie należy poprawiać opisu w formularzu cenowym - załącznik nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza towar w innej gramówce niż podana w załączniku nr 2 formularz cenowy, wówczas należy przeliczyć cenę według podanej gramowid. Jest to ważne ze względu na prawidłową ocenę
1 porównanie ofert.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
4. Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.
VIII. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -
100%.
IX. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą poddawane ocenie i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
12. Zamówienia będą składane z 7 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub faksem.
13. Informacja o braku towarów zamawianych powinna być przekazana przez Wykonawcę w momencie składania zamówienia.
14. Dostarczane produkty muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem ważności.
15. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały aktualny termin przydatności do użycia, ważny minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
16. Wykonawca na dostarczany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producenta.
17. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego towaru w przypadku jego złej jakości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia kryteriów dostawy zawartych w zapytaniu ofertowym przez Wykonawcę.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
5. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na dostawy artykułów chemicznych.
6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 i formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.
7. Brak załączonego formularza cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty według załącznika nr 1;
2. Formularz cenowy według załącznika nr 2;
3. Klauzula informacyj na - załącznik nr 3;
4. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4;
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- załącznik nr 5;
4. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
X. Ważność oferty cenowej: Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty.
2. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na zamówienie.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny.
Kontakt:XII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Aneta Chmielewska i Marzena
Borkowska, Tel. 52 35 12 476, e-mail: dpswarzyn1@wp.pl
Kod CPV:39800000-0, 39831200-8, 33711000-7, 337411200-8, 33763000-6
Numer dokumentu:AG.2610.28.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: