Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Przedszkole Publiczne w Tułowicach
Adres: ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 4600 165
E-mail:
Opis:Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
dla Przedszkola Publicznego
w Tułowicach
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na 6 części:

Część 1 Załącznik nr 1A - Pieczywo
Część 2 Załącznik nr 1B - Art. spożywcze
Część 3 Załącznik nr 1C - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Część 4 Załącznik nr 1D - Warzywa, owoce, jajka
Cześć 5 Załącznik nr 1E - Produkty mleczarskie
Część 6 Załącznik nr 1F - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:

Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.
Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment do 5 razy w tygodniu w godz.ch od 6:00 do 13:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie na podany przez wykonawcę adres e-mail najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. Wykonawca ma obowiązek wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zwiększony lub zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia.
Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy PZP, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert

Oferty proszę przekazać do dnia 02 grudnia 2021r. do godz. 14:00.:

1) osobiście do budynku Przedszkola Publicznego w Tułowicach Ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach"

2) drogą listowną w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach" na ww. adres.

3) drogą elektroniczną na adres: przedszkole@tulowice.pl
Termin składania:2021-12-02
Miejsce i termin realizacji:Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy:

1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru oferty cenowej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

1) najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu - waga 100%

Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

C = Cn / Cb x 100

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,cena"

Cn - cena brutto oferty najniższej

Cb - cena brutto oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta w kryterium ,,cena" może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty dostawy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wymagane dokumenty
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę artykułów spożywczych, szczegółowy opis zapytania ofertowego stanowią formularze 1-6.
Wymagania:Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Zamawiający odrzuci ofertę:

1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego zapytania;

2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym

postępowaniu.
Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

4) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

5) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

6) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

7) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem;

8) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt 7 niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;

2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;

3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;

5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: przedszkole@tulowice.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie kreślonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Kontakt:Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać
pod numerem telefonu 77 4600 165 p. Agnieszka Hubacz.
Numer dokumentu:PP-T.26.2.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: