Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów
Organizator:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 362 45 48; tel/fax: 41 362 48 99
E-mail:
Opis:sukcesywna dostawa art. spożywczych oraz napojów środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu art. spożywczych do Centrum Edukacyjnego ŚCDN w Milanowskiej Wólce 18 A, 26-006 Nowa Słupia, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1.
Podane w załączniku nr 1 ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30% przedmiotu zamówienia;
- zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
DOSTAWA przedmiotu zamówienia będzie odbywać się partiami w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.
Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za składanie zamówień, zamawia określone ilości asortymentu. Zamówienie składane jest w formie pisemnej i przesyłane do realizującego faksem lub pocztą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia telefonicznego. Wykonawca dowozi zamówiony towar do siedziby zamawiającego swoim środkiem transportu w ciągu maksymalnie 24 godzin, liczonych od dnia złożenia zamówienia w godz.ch: 7:00 - 15:00.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 22.12.2022 roku, do godz. 10.00 w recepcji zamawiającego, mieszczącej się na parterze w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Ul. Piłsudskiego 42.
lub wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami przesłać pocztą elektroniczna na adres: oferty@scdn.pl
Termin składania:2022-12-22
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
od podpisania umowy do 31.12.2022r., sukcesywnie, wg zapotrzebowania.
Wymagania:4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytanie ofertowego: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczenie na stronie internetowej ŚCDN (BIP).
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
O wszelkich dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje Wykonawców poprzez umieszczenie informacji o zmianie ogłoszenia na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/373-ogloszenia-i-przetargi.html z opisem dokonanych
zmian w treści zapytania.
5. Kryteria wyboru ofert:
cena - 100%
Punkty za kryterium: Cena(C). Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia w danej części.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100
C min.
C= ------------ x 100
Cbad.
gdzie:
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert Cbad. - cena oferty badanej
1) Za najkorzystniejszą, zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zmówienia.
2) Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy następuje gdy:
1) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2) Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) przedstawi nieprawdziwe informacje.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
8. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): Wzór umowy, stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie dotyczy
11.Warunki gwarancji:
Nie dotyczy
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolna ilość części.
13. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,, Zapytanie ofertowe nr sprawy 33/2022 - sukcesywna dostawa art. spożywczych do CE w Wólce Milanowskiej".
Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany oferty@scdn.pl wpisując w temacie: ,, Zapytanie ofertowe nr sprawy 33/2022 - sukcesywna dostawa art. spożywczych do CE w Wólce Milanowskiej". Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
16. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty łub udzielenie wyjaśnień.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który w trybie zapytania ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na przedmiot zamówienia.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej wśród złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
20. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
? Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej http://www.scdn.pl/index.php/klauzula-informacvina-rodo oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Nr sprawy 33/2022
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, Robert Kubina tel. 41 362-45-48 wew. 147, robert.kubina@scdn.pl
Numer dokumentu:ŚCDN.3321.33.22, 33/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: