Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
Organizator:Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach - Zdroju
Adres: Jerzmanice-Zdrój 20, 59-500 Złotoryja
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. złotoryjski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 76 8783 858
E-mail:
Opis:Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach - Zdroju uprzejmie zaprasza do złożenia
oferty na:
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywieniowego
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w okresie od 01.07.2024-31.12.2024 r.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):
Część I- 15800000-6- różne produkty spożywcze
Część II- 15100000-9- produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Część III- 15500000-3- produkty mleczarskie
Część IV- 01242000-5- jaja
Część V- 158100000-9- pieczywo
Część VI- 15200000-0- ryby przetworzone i konserwowane
Część VII- 15300000-1- owoce, warzywa i produkty pochodne
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy,
Jerzmanice - Zdrój 20, 59-500 Złotoryja, e-mailem na adres:
kierownik@jerzmanice.oow.gov.pl
do dnia 25.06.2024, godz. 16.00
Otwarcie ofert:5. Ocena ofert nastąpi w dniu 25.06.2024 godz. 16.30 a o wyborze najkorzystniejszej zostaną poinformowani wszyscy oferenci .
Termin składania:2024-06-25
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: lipiec-grudzień 2024
Wymagania:2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego tylko w formie elektronicznej ( e mail)- załącznik
nr 4 poprzez uzupełnienie poszczególnej części w dokumencie excel
3. Ocena ofert: cena- 80 pkt. oraz bezpośrednia dostawa do siedziby zamawiającego- 20
pkt.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć oświadczenie .
Kontakt:8. Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny Michał Wikliński-
tel. 502-740-081 lub e mailem: kierownik@jerzmanice.oow.gov.pl
Kod CPV:15800000-6, 15100000-9, 15500000-3, 01242000-5, 158100000-9, 15200000-0, 15300000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: