Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24403268 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic ortopedycznych
Organizator:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Adres: ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon / fax: 089 53 86 228
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Przedmiot zapytania dotyczy:
DOSTAWA rękawic ortopedycznych - powtórka
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic ortopedycznych zgodnie z opisem w formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 2 do Zaproszenia..
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 21 grudnia 2022 roku do godz. 10:00 na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Termin składania:2022-12-21
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert
100% cena
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy
4. Folder-katalog/karty charakterystyki ( w języku polskim ) zawierający opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, który potwierdza spełnienie wymagań opisanych w formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 2 do Zaproszenia .
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 19.12.2022 r. do godz. 13:00.
Uwagi:Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taki ch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem danych osobowych jest Wojewódzk i Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn; szpital@wss.olsztyn.pl, tel. 89 53 86 270
? inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Beata Jastrzębowska
? iod@wss.olsztyn.pl , tel. 89 53 86 353;
? dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio na zostanie dokumentacja postę powania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieni a.
? zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeż eli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
? Wykonawca jest zobowiązan y, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno -prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamów ienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyj ny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonaw ca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żąd anie zamawiającego.
? W celu zapewnienia, że wykonawca w ypełnił ww. obowiązki informacyjn e oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczeni e zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego ;
? obowiąze k podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówi enia publicznego; konsekwencje niepodania określon ych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobow ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któ rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ż e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
? w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob owych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w a rt. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzan ia danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Kontakt:VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.
Numer dokumentu:DZPZ/333/166/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: