Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
Adres: ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 67-351-48-88 Fax. 67-351-48-04
E-mail:
Opis:sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: wykł. PCV, kleju, paneli podłogowych......
OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: OWZ)
Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza
równowartości 130.000,00 zł.
(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.:
,,Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych:
- wykładziny PCV ,
- kleju osakryl lub równoważnego,
-paneli podłogowych,
- podkładu - pianki pod panele.
- listew przypodłogowych do paneli podłogowych,
na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile."
Rodzaj zamówienia - dostawy
1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa:
- wykładziny PCV (grubość 2mm, szer. 2,3,4m) -500m2
- kleju osakryl lub równoważnego ( 8 opakowań x 14kg) - 112 kg
- paneli podłogowych (grubość minimalna 8mm, klasa ścieralności AC4 - kolor buk lub dąb
- 40m2
- podkładu - pianki pod panele - 40m2
- listwy przypodłogowej do paneli podłogowych - kolor buk lub dąb - 50mb
na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile."
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 501 - sekretariat do
dnia 22.03.2021 r. do godz. 900
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Zamiana i wycofanie oferty
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu ofert winno zostać złożone w
sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperty będą
zawierały dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA" / ,,WYCOFANIE"
Otwarcie ofert:2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 606 w dniu 22.03.2021 r. o godz.905. 3. Publiczne otwarcie ofert. 1) Otwarcie jest jawne. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
Termin składania:2021-03-22
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 rok
Wymagania:ROZDZIAŁ II
Informacje ogólne. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie przetargu na podst. art. 2 pkt 1
ppkt. 1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł
2. Treść oferty musi odpowiadać treści OWZ
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
OWZ.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści OWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ IV
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie
5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
ROZDZIAŁ V
Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.
h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty należności
3) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne,
4) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie.
ROZDZIAŁ VI
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do owz
ROZDZIAŁ VII
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VI składa każdy
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu .
ROZDZIAŁ VIII
Dokumenty składające się na ofertę
Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:
a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1
b) wypełniony wykaz materiałów budowlanych: wykładziny PCV, listew przypodłogowych,
kleju, paneli do zakupu w 2021 r
c) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2
d) parafowany wzór umowy - zał. nr 3
e) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do
działania w jego imieniu ( w tym także pełnomocnictwa).
ROZDZIAŁ IX
Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące
składanych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym opisem warunków zamówienia, na formularzu o treści
określonej we wzorze - załącznik nr 1
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców,
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich
pełnomocnik,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie .
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do OWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane oraz
wszystkie karty oferty i załączniki połączone w sposób trwały.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
9. Opakowanie oferty:
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2) Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego oraz zawierać nazwę przedmiotu zamówienia
,,sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: wykładziny pcv, kleju, paneli
podłogowych.... - znak spr. 2021/P/03" i dopisek ,,Nie otwierać przed 22.03.2021
r. godz. 905"
W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty za
pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej za jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
UWAGA:
1. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy -
podpisującego ofertę.
2. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość, co do jej prawdziwości.
3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba
lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
ROZDZIAŁ X
Sposób obliczania ceny oferty.
1. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w tym również koszt transportu do magazynu
Zamawiającego.
2. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w ,,Wykazie materiałów
budowlanych: wykładziny PCV, listew przypodłogowych, kleju, paneli do zakupu w
2021 r" stanowiącym załącznik nr 1a do OWZ. Wyliczoną wartość brutto przenieść do
,,Formularza ofertowego" tzn. załącznika nr 1 do OWZ
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza . Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walucie obcej.
4. W przypadku błędu rachunkowego lub błędu w podsumowaniu Zamawiający poprawi
w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek .
5. Zamawiający zastrzega aby żadna cena z pozycji ,,Wykazu materiałów budowlanych:
wykładziny PCV, listew przypodłogowych, kleju, paneli do zakupu w 2021 r"" nie
została określona wartością 0,00zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku Vat. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować formularz.
ROZDZIAŁ XI
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XIII
Opis kryteriów oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA OFERTOWA (brutto) - 100%
ROZDZIAŁ XIV
Istotne postanowienia umowy.
1. Termin płatności.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej
faktury.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Wzór umowy
Wzór umowy określony został w załączniku nr 3 do opisu warunków zamówienia
i wymaga parafowania przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ XV
Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Termin i miejsce podpisania umowy
W terminie do 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Pile, z siedzibą 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, NIP: 764-266-26-28, REGON: 301979488
reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Administrator).
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania MZGM w Pile, a także przysługujących Państwu uprawnień,
mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
adresu email: iod@mzgm.pila.pl
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp".
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących w tym otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
c. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu prawo do:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) W zakresie proceduralnym:
Małgorzata Balińska - Koniec,
Tel. 602-285-806,
adres e-mail: mbalinska-koniec@mzgm.pila.pl
2) W zakresie merytorycznym:
Lech Toczek
Tel. 602-287-373
Adres e-mail: ltoczek@mzgm.pila.pl
Kod CPV:19520000-7, 24910000-6, 44191600-1
Numer dokumentu:2021P/03
Źródło: Internet i własne
Załączniki: