Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18278930 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
Adres: Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród
Województwo / powiat: lubelskie, pow. zamojski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 084 660 7857
E-mail:
Opis:,Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim 392, 22-400 Krasnobród"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy
Społecznej w Majdanie Wielkim 392, 22-440 Krasnobród" dokonywana zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
c) Szacunkowa wielkość dostaw określona została w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania Ofertowego), może ona zostać w trakcie realizacji dostaw
zmieniana w wysokości do 30 % w zakresie ilości danego asortymentu.
d) Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamawiającego
zgłoszonych pisemnie faksem/e-mailem lub telefonicznie na minimum 1 do 3 dni wcześniej
przed wymaganą dostawą.
e) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt
Wykonawcy i transportem do tego przystosowanym.
f) Wszystkie produkty w/w zamówienia muszą spełniać normy jakościowe, smakowe
wynikające z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych.
g) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej
jakości, w uszkodzonych opakowaniach lub krótkiej daty przydatności spożycia.
Miejsce i termin składania ofert: a) Ofertę należy złożyć do godziny 10;00 dnia 21.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego -
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim - sekretariat (pokój nr 5).
Otwarcie ofert:b) Oferty zostaną otwarte o godzinie 10;30 dnia 21.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim - sekretariat (pokój nr 5).
Termin składania:2019-11-21
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (okres 12 m-cy).
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się
kryterium cena -100%.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
3. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił.
Wymagane dokumenty' i oświadczenia:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oferta Wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
2) Formularz Cenowy - załącznik nr 2,
3) Oświadczenie- załącznik nr 3,
4) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4,
5) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego -
załącznik nr 5,
6) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy - załącznik nr 6,
7) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców.
7. Sposób przygotowania oferty:
a) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,Oferta Wykonawcy"
(załącznik nr 1);
b) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania;
c) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
c) cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
d) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną;
e) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na sukcesywną dostawę mięsa
i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392, 22-440
Krasnobród".
Nie otwierać do dnia 21.11.2019r. - godz. 10;30"
Kontakt:8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Katarzyna Żmuda - tel/fax: (84) 660 78 57; e-mail: dpsmajdan@poczta.onet.pl
Kod CPV:15100000-9.
Numer dokumentu:DPS.DFK.3220.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: