Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24882501 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa mięsa świeżego i mrożonego
Organizator:Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Adres: Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. piski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 516 009 060
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa mięsa świeżego i mrożonego (kat. I) do Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Wierzbie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, jak i zał. nr 4- opis jakości mięsa.
3. Dodatkowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:
W celu należytej realizacji dostaw Zamawiający wymaga, aby Dostawca dostarczył bezpłatnie również:
1. 4 Szt. zamrażarek po pojemności min. 300 litrów każda, zgodnych z normami HACCP określonymi dla przechowania mięsa
2. Zestaw 3 noży masarskich typu ARCOS
3. 3 deski do krojenia zgodnych z normami HACCP określonymi dla krojenia mięsa
Sprzęt będzie miał zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez pobierania dodatkowych opłat. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się do wymiany lub naprawy sprzętu zepsutego sprzętu z wyjątkiem sprzętu, który został uszkodzony w winy zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie skanów (PDF) i plików edytowanych (Word / Excel)- na adres e-mail: zp@wierzba.pan.pl
Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego (podpisem zwykłym, lub elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji) i wypełnionego formularza OFERTOWEGO oraz pliku XLS, na adres e-mail: zp@wierzba.pan.pl w terminie do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2023-03-23
Wymagania:5. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy, skan z podpisem/ami osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu - plik Word (wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).
2. wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, skan z podpisem/ami osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu - plik XLS (wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego Ogłoszenia).
3. kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. póz. 594, z późn. zm.)
4. kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczającą środek transportu używany przez wykonawcę do przewozu artykułów spożywczych.
5. Pełnomocnictwo do reprezentacji - w przypadku podpisywania osób innych niż osób wymienione w KRS/CEiDG.
W przypadku pakowania plików Zamawiający rekomenduje by był on spakowany w programie ZIP.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Milena Anuszkiewicz, kierownik ośrodka PAN DPT w Wierzbie tel. 516 009 060, e-mail: milena.anuszkiewicz@wierzba.pan.pl
Numer dokumentu:DPT /ZP-5/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: