Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa mrożonek
Organizator:Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie
Adres: ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. fax: 89-527-37-58
E-mail:
Opis:III Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA mrożonek
1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa mrożonek do kuchni Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA mrożonek- KOD CPV 15.33.11.70-9, 15.22.10.00-3

L.P.
Nazwa
ilość
jm.
1.
Brukselka
100
kg
2.
Fasola szparagowa zielona
170
kg
3.
Fasolka szparagowa żółta
80
kg
4.
Filet z dorsza
30
kg
5.
Filet z morszczuka
160
kg
6.
Frytki karbowane
20
kg
7.
Filet z miruny
20
kg
8.
Filet z halibuta
100

9.
Filet z łososia
60

10.
Kalafior mrożony
40
kg
11.
Marchew mrożona kostka
350
kg
12.
Mieszanka kompotowa
700
kg
13.
Mieszanka warzywna 5 skład.
100
kg
14.
Mintaj filet
60
kg
15.
Morszczuk filet
80
kg
16.
Sandacz filet
50
kg
17.
Sola filet
90
kg
18.
Truskawki mrożone
20
kg
19.
Warzywa chińskie min. 7 składników
30
kg
20.
Maliny mrożone
20
kg
21.
Grzyby mrożone borowiki
20
kg
22.
Grzyby mrożone kurki
20
kg
23.
Krewetki tygrysie 220 g
10
kg

3.Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać towar najwyższej jakości, odpowiadający Polskim Normom przenoszącym normy europejskie.
4. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi:
-Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
-Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, przy czym w dniu dostawy do magazynu Zamawiającego okres przydatności do spożycia musi wynosić nie mniej niż połowę obowiązującego czasu.
-Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów -- zachowanie rozdzielności transportu,
-Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać towar wg złożonego telefonicznie zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem w terminie określonym przez Zamawiającego -- zamówienia składane będą z jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy odbywały się będą codziennie od poniedziałku do piątku - rano od godz. 5.30.

IV Dopuszczalność składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pok. 10 w terminie do dnia 14.01.2021r. do godz. 10:00 lub przesłać pocztą (liczy się data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych, Ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn lub na adres e-mail: sekretariat@zse.olsztyn.eu (w tytule ,,sukcesywna dostawa mrożonek do kuchni Zespołu Szkól Ekonomicznych w Olsztynie").
2. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: pieczęcią adresową Wykonawcy i opisem: ,,OFERTA na dostawę mrożonek. UWAGA! Nie otwierać przed dniem 14.01.2021r. godz. 10.15 "
Otwarcie ofert:" Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin składania:2021-01-14
Miejsce i termin realizacji:V Termin wykonywania zamówienia
od dnia 18.01.2021 do 31.12.2021 Sukcesywne dostawy według zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego.
Wymagania:VI Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy i zasad wykonywania Zamówienia:
1.Wykonawca powinien zapewnić transport gwarantujący dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami ,,dobrej praktyki higienicznej" (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu).
2. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 Zapytania.

VII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów
1. Zapytanie prowadzi się w języku polskim.
2. Zapytanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy składać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Wszelkie pytania w sprawie Zapytania można kierować telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
VIII Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37
tel.89-527-37-58, fax 89 527-35-01
e-mail: sekretariat@zse.olsztyn.eu
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sylwia Auguściak
tel. 89-527-37-58 w 141

IX Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 ) z wymaganymi dokumentami.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę podając jej wartość brutto oraz należną stawkę podatku VAT.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową wszystkie jej składniki. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy, należy złożyć w formie oryginałów.
9. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być czytelne.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Wykonawców o wyjaśnienie treści oferty lub wzywania o uzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie.
XI Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wartość brutto powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w odpowiednich miejscach Formularza Ofertowego (zał. nr 1).

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia , w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, powinna również zawierać wszelkie upusty, których zamierza udzielić Wykonawca.

XII Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

Lp.
Kryterium
Waga
1
Cena oferty brutto
95%
2
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy
5%

Punkty w kryterium Cena jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

Cena minimalna brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------- x 95 punktów
Cena oferty badanej brutto

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 95 punktów, gdzie
1 punkt = 1 %

Punkty w kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób

Czas maksymalny z badanych ofert - Czas badanej oferty
CRZU = --------------------------------------------------------------------------------------- x 5 punktów
Czas maksymalny z badanych ofert - Czas minimalny z badanych ofert

CRZU = punktowa ocena czasu realizacji zamówienia uzupełniającego może maksymalnie osiągnąć 5 punktów, gdzie :
od 30 min. do 1 godz. 5 pkt
1 godz. do 2 godz. 3 pkt
2 godz. do 3 godz. 1 pkt
powyżej 3 godz. 0 pkt

Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium Cena brutto oraz kryterium Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, indywidualnie dla każdej z Ofert. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 %.

XIII Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową (C i CRZU łącznie).

XIV Zawieranie umowy i zasady fakturowania.

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia -- wg zał. Nr 3 do Zapytania.
2. Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
NIP: 7393847026

Odbiorca:
Zespól Szkól Ekonomicznych
ul. Bałtycka 37
10-144 Olsztyn

Jeśli nie jest to możliwe, prosimy co najmniej o wskazanie nazwy jednostki organizacyjnej w polu: ,,Dodatkowe informacje".

XV Dynamiczny system zakupów.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

XVI Pozostałe informacje
1. Termin związania ofertą zamawiający określa na 30 dni.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Wymagań wobec wykonawcy i zasad wykonywania zamówienia jak również możliwość zmiany treści zapytania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z wzorem umowy.
4. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:ZSE 350/5/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: