Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18950701 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa odczynników
Organizator:MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: gen. Mariana Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pabianicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48/ 42 2077890
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia pn. "zapytanie ofertowe".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę odczynników.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia pn. "zapytanie ofertowe".
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 09-04-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres e-mail: przetargi@mabion.eu do dnia 09.04.2020 r. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot:
,,Oferta do zapytania ofertowego nr 02/03/2020/CD20 - nie otwierać przed dniem 10.04.2020 r. przed godz. 9:00." W przypadku składania oferty poprzez e-mail wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości.
Otwarcie ofert:3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 10.04.2020 r. o godz. 9:00.
Termin składania:2020-04-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy: od dnia jej zawarcia do 30.09.2020 roku.
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Oferent oświadcza, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.:
a) terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz form i terminów płatności,
b) terminu obowiązywania Umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,
c) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta,
d) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], Formularz asortymentowo-cenowy [Załącznik nr 2] oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 3], oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu [załącznik 4] oraz istotne postanowienia umowy [załącznik nr 5].
Do oferty należy załączyć folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanego odczynników pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena netto (,,C") - 100 pkt
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za przedmiot zamówienia w danej pozycji w walucie PLN.
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:
Kryterium "C"= (Najniższa cena oferty (cena netto za pozycję))/(Cena badanej oferty (cena netto za pozycję))*100 pkt
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W przypadku, gdy po złożeniu ofert dodatkowych nie będzie możliwości wyboru oferenta, ze względu na fakt, iż jedna lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający zamknie postępowanie bez rozstrzygnięcia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję IZ PO.
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
łódzkie , pabianicki
Numer telefonu
+48422077890
NIP
7752561383
Tytuł projektu
Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0653/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Laskowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48/ 42 2077890
Kod CPV:33696500-0
Numer dokumentu:1237946, 02/03/2020/CD20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: