Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18748144 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adres: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 857 406 981 wew. 37
Opis:Określenie przedmiotu rozpoznania: sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego na
potrzeby pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwanej dalej
,,odzieżą roboczą".
Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania zawiera załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego.
Oferta wykonawcy powinna obejmować całość zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć do dnia 12 lutego 2020 r. do godz.
15.00.
Termin składania:2020-02-12
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:3. Kryterium wyboru: 100 % cena.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 ogłoszenia o rozpoznaniu cenowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozpoznania cenowego na każdym etapie
postępowania.
Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy
złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 2 lub drogą pocztową na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554
Białystok, lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
W celu potwierdzenia, że oferowana odzież robocza odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprezentował mu oferowaną odzież
(kurtka zimowa, kurtka letnia, spodnie, buty zimowe, buty letnie, buty gumowe). Prezentacja
może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub wybranym przez Wykonawcę punkcie w granicach
administracyjnych miasta Białegostoku w dniach od 17 do 18 lutego 2020 r., w godzinach 8.00-
14.00. Dokładną datę i godzinę prezentacji Zamawiający ustali indywidualnie z Wykonawcą.
Zamawiający dokona oceny zgodności zaprezentowanej odzieży roboczej ze szczegółowym
opisem przedmiotu rozpoznania, na podstawie zestawienia spełnia/nie spełnia wymagania.
Oferta wykonawcy nie spełniająca wymagań Zamawiającego nie będzie rozpatrywana przy
dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Systemu Zarządzania
Środowiskiem, zgodny z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa zatwierdzoną przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W związku z tym zaleca się, aby
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej,
zamieszczonej na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
Kontakt:. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Kamieński, tel. 857 406 981 wew. 37,
e-mail: daniel.kamienski.bialystok@rdos.gov.pl
Numer dokumentu:WOF.261.7.2020.DK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: