Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20373661 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-09
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych
Organizator:Politechnika Białostocka
Adres: ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 746 97 53
Opis:Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera w 2021 Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.070.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/
Opis przedmiotu zamówienia i kod CPV
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych na potrzeby kotłowni Ośrodka Wypoczynkowego PB ,,Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny - kod CPV:
1) Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą PN-C-96024: 2011 dla gatunku L1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez dostawcę zgodności jakościowej dostarczanego oleju opałowego z przywołana normą - zgodnie z warunkami określonymi w §3 wzoru Umowy - stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Ilość oleju napędowego grzewczego objęta zapytaniem wynosi około 15000 litrów.
3) Podana ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający posiada 3 zbiorniki o poj. 1000 l każdy.
3. Miejscem wykonania zamówienia jest Ośrodek Wypoczynkowy ,,HOLNY MEJERA" Politechniki Białostockiej. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy dostawie.
4. Na realizację zamówienia zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą wg wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia:
2020-12-15
Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem: Platforma zakupowa Marketplanet https://pb.ezamawiajacy.pl/w zakładce ,,OFERTY" do dnia 15.12.2020r,, godz. 09.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Zakupowej Marketplanet Ofert w dniu 15.12.2020r,, godz. 09.15 Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na Platformie Zakupowej Marketplanetw zakładce ,,Dokumenty zamówienia" w folderze ,,Informacja o wynikach"
Termin składania:2020-12-15
Wymagania:Szczegółowy opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Warunki realizacji zamówienia
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie (średnio co 2 miesiące) przez okres trwania umowy, transportem Dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy.
2. Wielkość i pożądany termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, składając zamówienie telefonicznie, faksem lub drogą poczty elektronicznej, nie później niż 48 godzin przed wymaganym terminem dostawy oleju opałowego.
3. Samochód dostawczy winien być wyposażony w legalizowany licznik określający ilość dostarczonego oleju opałowego. Rozładunek następować będzie poprzez pompę przy autocysternie. Dostawca jest zobowiązany dostosować osprzęt do wlewu istniejącego w zbiornikach Zamawiającego.
4. Każdorazowe rozliczenia za dostarczony olej opałowy zostaną dokonane w oparciu o wskazania licznika cysterny Dostawcy oraz cenę brutto dostawy oleju opałowego lekkiego określoną w ofercie z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany na warunkach i według algorytmu określonego w §4 wzoru Umowy.
5. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2021r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia Umowy w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
5. Warunki udziału w postępowaniu (oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) cena - waga 100%
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia.
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ( o ile zostały określone)
3) W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający dokona wyboru oferty i uzna za najkorzystniejszą - ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

7. Termin związania ofertą
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.Instrukcja składania ofert

1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Białostockiej pod adresem internetowym https://pb.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Ofertywpostaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Wykonawca składa ofertę po ,,Przystąpieniu do postępowania" na Platformie Zakupowej Marketplanet poprzez:
a) dodanie w zakładce ,,Oferty" dokumentów (załączników) określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym- podpisanych przez osoby umocowane. Powyższe czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany;
b) Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Zapytaniu ofertowym - do wypełnienia, podpisania i złożenia w formie Oferty są udostępnione w zakładce ,,Dokumenty zamówienia".

5) Na ofertę składają się:
a) Formularz oferty - udostępniony w zakładce ,,Dokumenty zamówienia" - oświadczenie Wykonawcy - druk Politechniki Białostockiej, który należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, bądź zgodnie z jego treścią.
Wykonawca nie powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze oferty, opracowanym przez Zamawiającego. OFERTĘ - oświadczenie Wykonawcy - druk Politechniki Białostockiej Wykonawca dołącza jako załącznik podpisany przez osoby umocowane (wymienione w dokumentach rejestracyjnych np. KRS lub CEiIDG).W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku nr 1 nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.
C. inne dokumenty wymagane prze Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy).

6) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności ,,Dodaj dokument" w sekcji ,,Dokumenty" w zakładce ,,Oferta" i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Dokumenty te powinny zostać złożone w formie elektronicznej w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby umocowane lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, np. osobę(y) wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym);
b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w lit. a). W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, a następnie dołączyć na Platformie Zakupowej Marketplanet do Formularza oferty poprzez rubrykę (polecenie) ,,dodaj dokument". Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika;
c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W dokumencie pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza) należy wskazać podmiot, który będzie reprezentował pozostałych oraz wszystkie pozostałe podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinny podpisać osoby/podmioty, które udzielają pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć na Platformie Zakupowej Marketplanet do Formularza oferty poprzez rubrykę (polecenie) ,,dodaj dokument".
d) Zamawiający nie wymaga podpisania Formularza oferty wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8) Wykonawca składa ofertę przy użyciu funkcjonalności ,,ZŁÓŻ OFERTĘ/WNIOSEK" dowolnie w dolnej lub górnej części sekcji ,,Dokumenty" w zakładce ,,Oferta". Następnie Wykonawca potwierdza w pojawiającym się komunikacie, że zapoznał się z dokumentami zamówienia i chce złożyć ofertę. W przypadku prawidłowego złożenia oferty pojawia się komunikat ,,Oferta złożona poprawnie".
9) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie;
10) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń";
11) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
12) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę używając w tym celu funkcjonalności ,,Edytuj", a następnie ,,Modyfikuj" w celu zmiany, albo ,,Wycofaj ofertę" w celu jej wycofania.
13) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty oraz załączników nie będzie możliwe.
14) Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania, złożenia oferty wraz z załącznikami, modyfikacji i wycofania zostały opisane w rozdziale 5 w ,,Instrukcji dla Wykonawcy" dostępnej pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
15) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Politechniki Białostockiej, tel. +48 22 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia, które Zamawiający zobowiązany jest umieszczać na stronie internetowej publikowane są na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/.
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej(za wyjątkiem Oferty wraz z załącznikami)
3) Oświadczenia, wnioski lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
4) Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcy przesyłają na skrzynkę o adresie e-mail: zampubl@pb.edu.pl.W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy Zakupowej poprzez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu poprzez Platformę, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy ,,pytanie wysłane".
6) Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu składania ofert
2) nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców
3) zmiany treści Zapytania ofertowego
4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
5) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
6) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje
1) aukcji elektronicznej;
2) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
3) zaliczek dla Wykonawców;
4) prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl.
2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

14. Rozstrzygnięcie postepowania
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert.
2) Protokół z wyboru Wykonawcy bądź Protokół z unieważnienia postępowania zostanie zamieszczony na Platformie Marketplanet oraz BIP
3) Z wybranym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
Kontakt:Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
Małgorzata Kajurek, tel. 85 746 97 53
Raisa Ostaszewska, tel. 85 746 97 50
Numer dokumentu:ZO/K-K-DZP.263.070.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: