Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23651514 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Adres: 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska
Województwo / powiat: śląskie, pow. Ruda Śląska
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/646486
Opis:TIR/27/2022 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 20.00 m3
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 20,00 m3m3 Prosimy o załączenie wypełnionego formularza ofertowego wraz z wykazem sprzętu zgodnie z załącznikami.. Dodatkowo załączyć wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzający cenę oleju na dzień 11.08.2022 r. , parametry dostarczanego oleju i koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1 Maja 218
41-710, Ruda Śląska
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646486
Składania : 12-08-2022 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646486
Otwarcie ofert:Otwarcia : 12-08-2022 09:05:00
Termin składania:2022-08-12
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości szacunkowej 20 000 dm3 na koszt Wykonawcy do kotłowni budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w sezonie grzewczym 2022/2023:
2. Parametry zamawianego oleju opałowego.
Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską Normę PN-C-96024 oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z dnia 14.12.2016 r., poz. 2008) oraz posiadać parametry techniczne:
Lp.
Parametr
Wartość
Jednostka
1.
Wartość opałowa
min. 42,60
MJ/kg
2.
Skład frakcyjny:
Do temp. 2500 C destyluje
Do temp. 3500 C destyluje
max. 65,00
min. 85,00
% (v/v)
% (v/v)
3.
Lepkość kinematyczna w temp. 200C
max. 6,00
mm2/s
4.
Temperatura płynięcia
max. - 20, 00
oC
5.
Zawartość siarki
max. 0,10
%(m/m)
6.
Zawartość wody
max. 200,00
mg/kg
7.
Zawartość zanieczyszczeń stałych
max. 24,00
mg/kg
8.
Gęstość w temp. 15 o C
max. 860,00
kg/m3
9.
Temperatura zapłonu
min. 56
oC
10.
Barwa
czerwona
3. Zamawiający zastrzega, że zamawiane ilości oleju opałowego są ilościami szacunkowymi na podstawie zużycia z lat ubiegłych i służą wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostawy oleju opałowego stosownie do potrzeb. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
5. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej oleju.
6. Olej opałowy należy dostarczać na koszt Wykonawcy do poszczególnych kotłowni. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenie wydawcze-pompy oraz drukarki- wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej + 150C. Powinny także posiadać świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar i Wag.
7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
8. Dostawa oleju opałowego do wskazanych przez Zamawiającego kotłowni winna odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:
- od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30,
- w czwartki w godz. od 7:30 do 17:00,
- w piątki w godz. od 7:30 do 14:00
w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na olej opałowy na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie oraz w terminie 24 godzin w sytuacji,
którą Zamawiający przedstawi w zamówieniu jako awaryjną.
9. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne
i potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo jakości na dostarczony olej grzewczy.
10. Minimalna ilość zamawianego oleju jednorazowo to 1000 dm3
11. Dostawy do kotłowni będą zamawiane indywidualnie przez Rejony Eksploatacji Budynków. Jeśli terminy zamówień z Rejonów Eksploatacji Budynków będą się pokrywać, dopuszcza się dostarczenie oleju do obydwu kotłowni w ramach jednej dostawy.
12. Lokalizacja kotłowni wymaga dostaw autocysternami o maksymalnej długości 9,2 m bez względu na szerokość i wysokość.
13 Zamawiany olej będzie wykorzystywany wyłącznie do celów własnych.
14. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej.
15. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 30.05.2023 r.
16. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
a) W ofercie (zał. nr 1) należy podać cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.
b) W ofercie muszą być określone wszystkie wymagane ceny i wskaźniki kalkulacji ceny dla poszczególnych pozycji tabeli wyceny. Oferta nie zawierająca wszystkich cen
i wskaźników kalkulacji ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych dla danej pozycji zostanie odrzucona.
c) Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób:
cena sprzedaży netto za 1000 dm3 x ilość tysięcy dm3 + wymagany podatek VAT.
d) Cenę sprzedaży netto za 1000 dm3 należy obliczyć w następujący sposób: cena jednostkowa producenta z dnia 11.08.2022r. netto za 1000 dm3+ wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy netto za 1000 dm3
e) Cenę jednostkową producenta należy podać na podstawie cen producenta oleju opałowego lekkiego z dnia 11.08.2022r. (Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona to należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 11.08.2022 r.). Ceny te będą podstawą późniejszych zmian cen - zgodnie z § 4 umowy. Ponadto do oferty należy dołączyć komunikat cenowy producenta (może to być wydruk ze strony internetowej producenta) określający cenę oleju obowiązującą na dzień 22.07.2021 r.
f) Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy (uwzględniający marżę i upust) stanowi różnicę między ceną sprzedaży oleju dla Zamawiającego a ceną jednostkową producenta oleju z danego dnia i może być on wartością dodatnią, zerową lub ujemną.
g) Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy jest wielkością stałą, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
17. Podane w ofercie (tabeli wyceny) ceny i wskaźniki kalkulacji ceny Wykonawcy muszą
uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenach sprzedaży brutto muszą być ujęte w szczególności wszystkie opłaty i podatki, których koszt będzie
musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju oraz wszystkie koszty Wykonawcy (w tym koszty transportu do magazynu Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.
18. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu,, cena do negocjacji" lub ,,cena obowiązuje pod warunkiem". Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanych cenach.
19. Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku.
20. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich.
21. Cena sprzedaży brutto będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany obciążeń publicznoprawnych (podatków) oraz zmiany cen producenta oleju opałowego lekkiego.
22. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a). Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b). Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 2.
c). dokument określający parametry techniczne oleju opałowego, który będzie dostarczany do Zamawiającego ustalone przez producenta wraz z wydrukiem ze strony internetowej zawierającym cennik rafinerii, wskazujący cenę jednostkową oleju na dzień 11.08.2022 r. r. w temperaturze referencyjnej +150C.
d) koncesję na obrót paliwami ciekłymi
23. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości oferty.
24. Ważne dla Zamawiającego postanowienia zawiera załącznik 3 - wzór umowy
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 24 20 133 wew. 755, 756, 799
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30.05.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozładunku po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Jan Wieczorek
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 646486, TIR/27/2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: