Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23793202 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa opakowań jednorazowych
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(067) 258 27 60 fax: (067) 258 27 60
E-mail:
Opis:Sukcesywna dostawa opakowań jednorazowych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA opakowań jednorazowych
11.1.1) Rodzaj zamówienia: dostawa.
11.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załączniki nr 2.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: http://bip.cos.pl/48Malcz
Wszelkie pytania oraz oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 11. proszę kierować wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: ilona.czopczynska@cos.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.09.2022 do godz. 15:00
Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres e-mail: przetargi.walcz@cos.pl
Termin składania:2022-09-10
Miejsce i termin realizacji:CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: dostawa od dnia 11.09.2022 do 11.10.2023 r.
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena - wartość procentowa kryterium = 100%
Uwagi:Termin związania ofertą: 12 miesięcy.
Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: