Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17049535 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa PB 98)
Organizator:Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 42 632 01 12 +48 42 633 44 52
E-mail:
Opis:Przedmiot postępowania:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa PB 98), która realizowana będzie na stacjach paliw Zleceniobiorcy, co do zasady znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Zamawiający szacuje iż ilość benzyny, która zostanie zakupiona
w czasie trwania umowy wyniesie do 9.000 litrów ogółem (w 2018 r. Zleceniodawca zakupił 3805 litrów) do 3 samochodów służbowych. Zleceniodawca w ramach niniejszego zamówienia realizował będzie również usługi mycia posiadanych pojazdów w ilości do 100 razy (w 2018 r. Zamawiający skorzystał z usługi mycia samochodu 52 razy). Zleceniodawca zastrzega iż w okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na co nie ma wpływu, dlatego wartość usługi nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia tj. 55.000,00 zł brutto.

Zakupy odbywać się będą w formie bezgotówkowej. Zleceniodawca wymaga wystawienia (ewentualnie wykorzystania kart już posiadanych) indywidualnych kart paliwowych, przypisanych do numeru rejestracyjnego pojazdu, zapewniających bezgotówkowy zakup paliwa i usług mycia pojazdów. Karty te powinny spełniać bankowe standardy zabezpieczeń i być zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany tylko ich użytkownikom. Karty powinny zostać wydane bez żadnych opłat.
Zakupy dokonywane będą na stacjach paliw Zleceniobiorcy sukcesywnie i wg potrzeb Zleceniodawcy, po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu zakupu z uwzględnieniem udzielonych rabatów.
Co do zasady zakup paliwa odbywać się będzie na stacjach znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, ale Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie realizacji umowy dostęp do swoich stacji ( jeżeli zajdzie taka potrzeba, także poza województwem łódzkim na obszarze kraju).
Stacje paliw Zleceniobiorcy muszą spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. z 2014 r. poz. 1853), a dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów i świadectw jakościowych paliw w trakcie realizacji usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją naszego zamówienia prosimy przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl oferty najpóźniej do dnia: 05 kwietnia 2019 r.
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji usługi:
Usługa realizowana będzie sukcesywnie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. lub do wykorzystania kwoty brutto, zabezpieczonej na realizację niniejszego zamówienia, w zależności co nastąpi pierwsze.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu i informacja o sposobie weryfikacji spełniania tych warunków:
- posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Sposób weryfikacji: przekazanie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, koncesji, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.),
- spełnianie przez stacje paliw i dostarczane paliwo wymagań wynikających z przepisów prawa, wskazanych wyżej w treści niniejszego zaproszenia
Sposób weryfikacji: oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym
- wymaga się zapewnienia możliwości zakupu paliwa na co najmniej 10 stacjach na terenie miasta Łodzi
i przynajmniej 10 na terenie województwa (bez wliczania stacji w Łodzi) oraz przynajmniej 1 stacji
w każdym województwie na terenie kraju.
Sposób weryfikacji: przekazanie wykazu stacji paliw (wykaz ma zawierać adresy min. 36 stacji paliw)

Wynagrodzenie:
Wykonawca określi w ofercie wysokość udzielanego rabatu za zakup litra paliwa w złotych polskich. Udzielony rabat powinien być stały i nie ulegać zmianie przez cały okres realizacji usługi. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Zleceniodawca będzie rozliczał się ze Zleceniobiorcą zbiorczymi fakturami, wystawianymi dwa razy
w miesiącu. Zleceniobiorca załączy do faktury rozliczenie zawierające:
- sumę wszystkich tankowanych rodzajów paliw z rozbiciem dla każdego samochodu Zleceniodawcy
z podaniem dat tankowania oraz obowiązujących w tych dniach cen paliw, pomniejszonych o udzielony rabat,
- sumę wszystkich dokonanych zakupów usług mycia samochodów Zleceniodawcy z rozbiciem dla każdego samochodu Zleceniodawcy z podaniem dat zakupu oraz obowiązujących w tych dniach cen.

Należności regulowane będą przelewem na konto Zleceniobiorcy. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Kryteria oceny ofert:
Wartość brutto oferty obliczona jako iloczyn przewidywanej ilości paliwa (9000 dm3) i ceny brutto za 1 dm 3 benzyny bezołowiowej 98 na stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby WUP
w Łodzi, obowiązującej w dniu upublicznienia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej WUP w Łodzi (w BIP) z uwzględnieniem stałego upustu - (w ramach danego kryterium oferta może otrzymać max. 80 pkt.)
W ramach tego kryterium oferty oceniane będą według wzoru:
wartość brutto oferty najtańszej
wartość brutto oferty badanej

Liczba stacji paliw Wykonawcy na terenie województwa łódzkiego, na których można skorzystać
z usługi mycia samochodu (w ramach danego kryterium oferta może otrzymać max. 20 pkt.)
W ramach tego kryterium oferty oceniane będą według wzoru:
liczba stacji wg badanej oferty
najwyższa liczba stacji wg złożonych ofert

Dodatkowe informacje:
Odstąpienie od realizacji niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. Kara może zostać zmniejszona proporcjonalnie do wymiaru niewykonanego zamówienia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawcy przysługiwać będzie odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach ogólnych.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy;
b) niewykonania przedmiotu umowy;
c) wykonywania przez wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany sposobu jego wykonania mimo upływu wyznaczonego terminu na dokonanie zmiany.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
W każdym przypadku, jeśli odstąpienie przez Zleceniodawcę od umowy następuje z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących
wyniknąć z wykonywania umowy. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie
postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ... (Dz.Urz.UE.L Nr 119).

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 49 (90-608)
inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi jest Pani Elżbieta Ulas-Retkowska, kontakt: ochronadanych@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 663 02 71;
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem prowadzonym poza przepisami p.z.p. na ,,Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz realizacja usług mycia samochodów służbowych dla WUP w Łodzi",
sygn. SP-37/19-DST/9. Będą one przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy usługi. Dane mogą być przekazywane jednostkom kontrolującym prawidłowość realizacji zamówień publicznych;
dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa (w tym archiwizacyjnych);
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania poza przepisami p.z.p. ani zmianą postanowień umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:
wypełniony formularz ofertowy,
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
wykaz stacji paliw (na potwierdzenie spełniania warunku),
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika ono z odpisu z KRS lub CEIDG, który Zleceniodawca pobierze samodzielnie z Internetu na podstawie danych wpisanych w formularzu).
Wymaga się, aby ww. załączniki zostały złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna zostać oznaczona:
,,Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz realizacja usług mycia samochodów służbowych dla WUP w Łodzi - OFERTA".

O wyniku postępowania poinformujemy po jego zakończeniu, zamieszczając informację na stronie internetowej Urzędu (w BIP).

Z poważaniem

POUCZENIE:
Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków publicznych. Przedłożenie w celu uzyskania przedmiotowego zamówienia fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów, oświadczeń wiąże się z odpowiedzialnością karną w szczególności na podstawie art. 297 kk.
Numer dokumentu:ZP.263.03.2019.US Łódź,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: