Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17570008 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego
Organizator:Gmina Smyków
Adres: Smyków nr 91, 26-212 Smyków
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (041) 37 39 181 , fax: (041) 37 39 181
E-mail:
Opis:Gmina Smyków zaprasza do złożenia oferty na zadanie

,,Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu i świetlicy wiejskiej w Salacie na sezon grzewczy 2019/2020"

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w klasie A1 wykonanego zgodnie z certyfikatem EN PLUS lub DIN PLUS i normą EN 303-5:2012/PN-EN ISO 17225-2: 2014 do Szkoły Podstawowej w Królewcu i świetlicy wiejskiej w Salacie.
Przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne n/w parametry jakościowe:
1. Wartość opałowa 17-19 MJ/kg,
2. Granulacja 6 - 8 mm
3. Długość 3,15 <= L <= 40
4. Zawartość wilgoci <= 10%,
5. Zawartość popiołu <= 0,7%,
6. Gęstość >= 600 kg/m3
7. Temperatura topnienia popiołu powyżej 1200oC.

2. Łączna ilość dostarczonego pelletu objęta niniejszym zamówieniem wynosi 80 ton do Szkoły Podstawowej w Królewcu i 5 ton do świetlicy wiejskiej w Salacie, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji oznacza to, że podana ilość pelletu jest wielkością maksymalną, którą należy wycenić w ofercie cenowej. Gwarantowana ilość pelletu , która zostanie odebrana to 60 ton w Szkole Podstawowej w Królewcu i 4 tony w świetlicy wiejskiej w Salacie.
3. Pellet dostarczany luzem musi być przewożony cysterną do Szkoły Podstawowej w Królewcu z rozładunkiem pneumatycznym za pośrednictwem węża do dwóch silosów o objętości 21,0 m3 każdy. Dostawy realizowane będą partiami w ilości około 20,0 ton jednorazowo w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pellet do świetlicy wiejskiej w Salacie dostarczany będzie w workach 15 kg. Wykonawca dostarczy pellet własnym transportem pod adres wskazany przez Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca każdorazowo zrealizuje dostawę w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Wykonawca dostarczy opał wraz z
o dokumentem WZ obejmującym dostarczoną partię, zawierającym m.in. następujące dane: nr WZ, data i miejsce dostawy, ilość w tonach dostarczonej partii pelletu,
o atestem, certyfikatem potwierdzającym jakość dostarczonego pelletu.
Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00. Każdorazowego odbioru i pomiaru tonażu dostaw dokonują pracownicy Zamawiającego.
5. Zapłata za dostarczony pellet nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT za ilość
faktycznie dostarczoną i odebraną przez Zamawiającego z termin płatności 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Wykonawca doręcza fakturę Zamawiającemu nie wcześniej niż po wykonaniu dostawy pelletu.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2019r. roku do godz. 12.00
2. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Gminy Smyków 26-212 Smyków 91

OFERTA NA

Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu
i świetlicy wiejskiej w Salacie na sezon grzewczy 2019/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 08.07.2019r. godz.12.00
Termin składania:2019-07-08
Miejsce i termin realizacji:Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30.04.2020r.
Wymagania:Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej,
b) dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednim transportem do dostarczenia zamówionych materiałów,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej Wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( dołączonych do oferty).

Rozdział 5. Informacja o dokumentach jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oferta na wykonanie zamówienia (Zał. Nr 1 ),
1.2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
1.3 Atest, certyfikat.

Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami , wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zaproszenia, o ile nie doprowadzi to do naruszenia zasady równego traktowania oferentów.
4. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie.
Rozdział 8. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca winien podać cenę za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Rozdział 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród ofert Wykonawców będzie cena ryczałtowa brutto - 100%.Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
PCOB - ilość punktów za cenę dla badanej oferty
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Punkty będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział 10. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
Kontakt:5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Maria Lachowska
w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.
Kod CPV:09.11.14.00-4
Numer dokumentu:Zp.271.GK.18.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: