Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23963359 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa produktów mięsnych i drobiu
Organizator:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Adres: ul. Marszalka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 362 45 48; tel./fax: 41 362 48 99
E-mail:
Opis:sukcesywna dostawa produktów mięsnych i drobiu do Centrum Edukacyjnego ŚCDN w Milanowskiej Wólce 18 A, gmina Nowa Słupia, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu mięsa, produktów mięsnych i wędlin. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Podane w załączniku nr 1 ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30% przedmiotu zamówienia;
2) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
DOSTAWA przedmiotu zamówienia będzie odbywać się partiami w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.
Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za składanie zamówień, zamawia określone ilości asortymentu. Zamówienie składane jest w formie pisemnej i przesyłane do realizującego faksem lub pocztą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia telefonicznego. Wykonawca dowozi zamówiony towar do siedziby zamawiającego swoim środkiem transportu w ciągu maksymalnie 24 godzin, liczonych od dnia złożenia zamówienia w godz.ch: 7:00 - 15:00.
Wykonawca powinien mieć wdrożony system HACCP.
Planowane dostawy 2-4 razy w tygodniu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2022 roku, do godz. 10.00 w recepcji Zamawiającego, mieszczącej się na parterze w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Ul. Piłsudskiego 42.
lub wypełniony formularz przesłać pocztą elektroniczna na adres: oferty@scdn.pl
Termin składania:2022-10-04
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
od podpisania umowy do 31.12.2022r., sukcesywnie wg zapotrzebowania.
Wymagania:4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytanie ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczenie na stronie internetowej ŚCDN (BIP).
6. O wszelkich dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje Wykonawców poprzez umieszczenie informacji o zmianie ogłoszenia na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/373-ogloszenia-i-przetargi.html z opisem dokonanych zmian w treści zapytania.
7. Kryteria wyboru ofert:
cena-100% *
Punkty za kryterium: Cena(C). Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100
C min.
C= ------------ x 100
Cbad.
gdzie:
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert Cbad. - cena oferty badanej
1) Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
a) Aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia niezwierzęcego lub pochodzenia zwierzęcego nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).
lub:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 67 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106 poz. 730) - nie dotyczy rolników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)
b) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wdrożony system HACCP, Zamawiający żąda jednego z niżej wymienionych dokumentów:
o dokumenty z kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej potwierdzające wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP,
lub
o zaświadczenie potwierdzające wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP wydane przez te organy.
Dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed podpisaniem umowy także innych dokumentów w zależności od formy, w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą.
9. Odrzucenie oferty i wykluczenie Wykonawcy
1) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
2) Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) przedstawi nieprawdziwe informacje.
Z powodu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
10. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Wzór umowy w załączeniu do zapytania ofertowego.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie dotyczy
13.Warunki gwarancji:
Nie dotyczy
14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
16. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 25/2022 - sukcesywna dostawa produktów mięsnych i drobiu do CE w Wólce Milanowskiej ".
Oferty składane w formie elektronicznej należy przesiać wyłącznie na adres dedykowany oferty@scdn.pl wpisując w temacie: ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 25/2022 - sukcesywna dostawa produktów mięsnych i drobiu do CE w Wólce Milanowskiej ". Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
18. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który w trybie zapytania ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na przedmiot zamówienia.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej wśród złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
22. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Nr sprawy 25/2022
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
' Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
"' Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, Robert Kubina tel. 41 362-45-48 wew. 147, e-mail: robert.kubina@scdn.pl
Numer dokumentu:ŚCDN.3321.25.2022, 25/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: