Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17632686 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa środków czystości
Organizator:Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Adres: ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42 631 24 93
Opis:2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Miejsce i termin składania ofert: 6. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT upływa w dniu 17.07.2019 r. o godzinie 10.00.
Oferty w formie elektronicznej (podpisanego skanu) lub pisemnej: wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz wypełnione i podpisane formularze zadań należy składać w jednej z następujących form:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego; Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 90-924 Łódź ul. B. Stefanowskiego 18/22; w godz. 9.00-15.00 pok. nr 6 biuro administracyjno-techniczne - parter.
b. pocztą na adres: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki, 90-924 Łódź ul. B. Stefanowskiego 18/22 pok. nr 6 biuro administracyjno-techniczne - parter.
c. elektronicznie na adres joanna.gizowska@p.lodz.pl podpisany skan oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2019 r. o godzinie 10.00.
Termin składania:2019-07-17
Wymagania:4. WYNIK POSTĘPOWANIA:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w formie elektronicznej.

5. KRYTERIUM OCENY OFERT : najniższa cena oferty brutto za zadanie.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

1. Szczegółowy zakres zamówienia - opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa środków czystości wyszczególnionych w 5 zadaniach załączonych do zapytania ofertowego. Dostawy realizowane będą do następujących jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej:
a) Dziekanat Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
b) Instytut Elektroniki
c) Instytut Informatyki Stosowanej
d) Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (wszystkie zadania).
Okres przydatności do stosowania przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy
lub do kwoty brutto wskazanej w umowie dla danego zadania. Dostawy będą realizowane poprzez zamówienia częściowe. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
2a. Termin płatności: przelew 21 dni
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena za zadanie.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
z punktu widzenia w/w kryterium.

5. Miejsce dostawy: adresy jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału wskazane zostały tabelach zadań od 1 do 5.

6. Oferta Wykonawcy ma być zgodna z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do zaproszenia oraz uzupełnić wybrane formularze cenowe stanowiące załączniki od nr 1.1 do 1.5 o ceny netto, wartości netto i brutto oferowanego asortymentu.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
3) Uwaga: zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy jej treść będzie niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia sformułowanego przez Zamawiającego lub gdy oferta nie będzie zawierała cen jednostkowych, wartości netto i brutto oferty.
4) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b. cena oferty z najniższą ceną dla zadania przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
5) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności powinna obejmować koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ewentualne koszty podatku od towarów i usług oraz opakowanie, ubezpieczenie towaru; Wartość brutto w zadaniach należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. Wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: ,,wartość netto" + ,,podatek od towarów i usług" = ,,wartość brutto". Wartość netto przedmiotu umowy należy wyliczyć na podstawie następującego wzoru: ,,Ilość" X ,,Cena jednostkowa netto" = ,,Wartość netto". Całkowita wartość netto stanowi sumę wartości netto za poszczególne pozycje w formularzu asortymentowo cenowym.
6) Podane ilości środków czystości nie są ilościami ostatecznymi i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego do wartości zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
Ofertę złożoną w formie określonej w punkcie a. lub b. należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będzie podlegała badaniu i ocenie, zostanie zwrócona Wykonawcy.
9. Dokumenty składające się na ofertę:
a. uzupełniony i podpisany Formularz oferty.
b. uzupełnione i podpisane wybrane formularze cenowe stanowiące załączniki od nr 1.1 do 1.5.
Kontakt:3. Osoba do kontaktu: Joanna Gizowska - joanna.gizowska@p.lodz.pl fax 42 631 24 91.
Kod CPV:24955000-3
Numer dokumentu:W-2/ZO/51/2019/PU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: