Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18739895 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa środków czystości
Organizator:Zespół Szkół Usług i Przedsiebiorczości w Płocku
Adres: Zygmunta Padlewskiego 2, 09-402 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 365 86 80.
Opis:Zamawiający - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. ,,Sukcesywną dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w 2020 roku"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 11.02.2020 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz dopiskiem: ,,Oferta na sukcesywną dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w 2020 roku". Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:3. Ocena ofert odbędzie się w dniu 11.02.2020 r. godz. 14:00 w pokoju dyrektora szkoły, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone do dnia 12.02.2020 r. na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zsuip.pl i www.bip.zjo.lo.pl.
Termin składania:2020-02-11
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania zamówienia: 14.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wymagania:III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub KRS, podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3. Ponadto, w przypadku popisania dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od nr 1 na pierwszej stronie oferty.
5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.zsuip.pl oraz ww.bip.zjo.lo.pl
6. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa
do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we
wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
7. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Oferenta
do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego
za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
V. Warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga dostarczania wskazanych artykułów w ciągu 1 dnia roboczego od daty
złożenia zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów w zależności od
bieżących potrzeb.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. 100% - cena.
2. W przypadku zaproponowania tej samej ceny Dyrektor szkoły może zaprosić oferentów
do złożenia ofert ustnych.
3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących jego oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała
wymogi formalne.
5. Dyrektor szkoły może bez podania przyczyny:
- zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty,
- unieważnić postępowanie.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej szkoły
pod adresem: www.zsuip.pl i www.bip.zjo.lo.pl.
VIII. Okres związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
IX. Dodatkowe informacje.
Cena oferty powinna uwzględniać dostawę środków czystości do siedziby Zamawiającego.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Kotecki pod nr tel. 24 365 86 80.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: