Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22542654 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa środków czystości
Organizator:Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Adres: Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
NIP:PL6480008765
Telefon / fax:Telefon: +48 32 271 00 41, Faks:+48 32 271 08 09
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości opisanych w załączniku nr 2 do
zapytania.
2. Ilości środków czystości, wskazane w załączniku nr 2, są jedynie ilościami szacunkowymi i służą do celów
złożenia oferty przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający w umowie na realizację sukcesywnych dostaw środków czystości określi wartość umowy, do której
wyczerpania realizowane będą zamówienia.
4. Określone przez Zamawiającego ilości środków czystości są wartościami szacunkowymi i nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na dostawę zamienników.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
7. Podstawą zapłaty będą ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 2 oraz faktyczna ilość zakupionych
produktów.
8. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienia do 24 godzin liczonych od dnia następnego po
złożeniu zamówienia.
10. Sposób regulowania należności z tytułu dostawy został określony we wzorze Umowy - załącznik nr 3 do
zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej w siedzibie IChPW Ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze lub e-mailem na adres
mkucza@ichpw.pl do dnia 18.01.2022r.
Termin składania:2022-01-18
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
przewidzianej w umowie, jeśli fakt ten nastąpi przed upływem okresu zakończenia obowiązywania umowy.
Planowany termin zawarcia umowy 28.02.2022r.
2. Termin realizacji poszczególnych dostaw: do 24 godzin liczonych od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
Wymagania:Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryterium:
CENA - suma cen jednostkowych netto asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 - 100 pkt.
3. Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
najniższa oferowana suma cen jednostkowych netto (w zł)
CENA = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
suma cen jednostkowych netto badanej oferty (w zł)
4. Jeżeli liczbą punktów będzie liczba posiadająca więcej niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający zaokrągli ją
w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 zaokrągli w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 zaokrągli w górę.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium CENA.
1. Oferta powinna zawierać:
1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
1.2. Wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia poda cenę w sposób określony w Formularzu oferty.
4. Cena jednostkowa oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
z zapytania, jak również koszty w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia (tzn.
m.in. koszty opakowania, standardowego ubezpieczenia). Oznacza to, iż cena musi dodatkowo obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej staranności oraz realizacji usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca jest zobowiązany do określenia i podania wartości we wszystkich pozycjach załącznika nr 2. Ceny
jednostkowe określone w załączniku nr 2 będą wiążące dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.
6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli
obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy
zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
Przy składaniu oferty należy powołać się na znak sprawy.
Oferta powinna zawierać, co najmniej:
Cenę, termin realizacji, okres gwarancji, sposób dostawy, termin ważności oferty, imię i nazwisko oraz telefon i email
osoby do kontaktu.
Kontakt:Osoba do kontaktu: formalnie: Marta Kucza-Ćwięk tel. 32 6216754, e-mail: mkucza@ichpw.pl, merytorycznie:
Monika Rogula tel. 32 6216721, e-mail: mrogul@ichpw.pl
Numer dokumentu:DPF.262.47.2022 11.01.2022r.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: