Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26507879 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa środków czystości
Organizator:Gmina Miasto Rzeszów
Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 17/ 748 37 57.
Opis:zapraszamy do złożenia ofert na ,,Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nrl w Rzeszowie w roku 2024".

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego ,,Sukcesywna dostawa środków czystości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nrl w Rzeszowie w roku 2024".
2.DOSTAWA środków czystości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nrl, 35-322 Rzeszów Ul. Rubinowa 4 w ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, możliwość częściowej zmiany asortymentu bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.
3. Dostaw}' będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt.
4. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.
5.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:
a. posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie;
b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w jeden z poniżej określonych sposobów:
o droga listową na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów
o osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Ul. Rubinowa 4 35-322 Rzeszów w godz.ch od 7.30 do 15.30.
Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego, niezależnie od wybranej przez wykonawcę, wymienionej wyżej formy składania upływa dnia 26.01.2024 r. o godz. 10:00. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Termin składania:2024-01-26
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
29.01.2024r. do 31.12.2024r. wg potrzeb i zamówień składanych przez
sekretarza ZSP Nrl.
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę stanowi wypełniony druk ,,Formularz cenowy" (załączniki nr 2), ,,Oświadczenie" (załącznik nr 4) oraz ,,Formularz ofertowy" (załącznik nr 1).
2. Brak załączonego formularza cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
3. Oferenci ubiegający się o dostawy na kilka części winni sporządzić oddzielnie oferty na każdy asortyment towarowy według załączników.
4. Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4.)
5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Wykonawca kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczania do niej podatku VAT należnego do tego towaru lub usługi. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzenia oferty.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku i usług oraz podatku akcyzowym.
7. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonane zamówienie tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik 5 do zapytania ofertowego oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy , który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
VI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wymaganymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nrl w Rzeszowie do zawarcia umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania i unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Uwagi:VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
a. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.
b. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.
c. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg następującego wzoru:
C min
---- * 100 pkt = C Cbad ^
Cmin- - oferta z najniższą ceną Cbad - cena badanej oferty
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena
Kontakt:7. Osoba z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nrl w Rzeszowie upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Jerzy Ponulak, tel.: 17/ 748 37 57.
Źródło: Internet i własne