Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25112126 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa tonerów
Organizator:Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 225543625
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

sukcesywna dostawa tonerów dla Centrum Nowych Technologii UW w okresie 12 miesięcy

Numer referencyjny: POUZ-361/137/2023/CeNT
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów do drukarek i kopiarek dla Centrum Nowych Technologii UW w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, Ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów do drukarek i kopiarek dla Centrum Nowych Technologii UW w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2023
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 02/06/2023 Czas lokalny: 11:30
Termin składania:2023-06-02
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, Ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2023
Kontakt:Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Kod CPV:30125110
Numer dokumentu:256661-2023, POUZ-361/137/2023/CeNT
Źródło: Internet i własne - TED - 28/04/2023 S84
Załączniki: