Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17156480 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy narzędzi i materiałów stomatologicznych
Organizator:Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o
Adres: Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 14 631 02 10, Fax 14 627 44 43
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy
narzędzi i materiałów stomatologicznych dla Przychodni Stomatologicznej
Zamawiającego - materiały stomatologiczne, pomocnicze materiały
stomatologiczne, wiertła, oleje do konserwacji końcówek stomatologicznych;
b) Załącznikiem do niniejszych Warunków postępowania jest załącznik
asortymentowo - cenowy, który należy wypełnić w całości.
Miejsce i termin składania ofert: a) oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. lub
przesłać na adres wskazany w pkt 1;
b) termin składania ofert upływa dnia 17-04-2019r. o godz. 11:00;
Otwarcie ofert:c) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie wynajmującego (sala narad, IV piętro) dnia 17-04-2019r.. o godz. 12:00;
Termin składania:2019-04-17
Wymagania:WARUNKI POSTĘPOWANIA
1. Informacja wstępna
a) Dane zamawiającego: Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów;
b) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu, o którym mowa w
Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty w
przypadku, kiedy cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę
30.000,00 euro.
d) Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z
niniejszego postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
zamawiającego.
3. Istotne postanowienia umowy - Uczestnik postępowania, którego oferta zostanie
wybrana, zobowiązany będzie zawrzeć umowę w brzmieniu zgodnym z projektem
przekazywanym w załączeniu.
4) Opis sposobu przygotowania oferty
a) w celu prawidłowego przygotowania oferty uczestnik postępowania powinien zapoznać się
z informacjami zawartymi w warunkach postępowania;
b) złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w Warunkach
Postępowania pod rygorem jej odrzucenia;
c) każdy uczestnik postępowania może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość
asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - wszystkie poszczególne załączniki
wskazane w załączniku asortymentowo - cenowym. Złożenie oferty niekompletnej
skutkowało będzie jej odrzuceniem;
d) oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do Warunków Postępowania;
e) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim;
f) oferta musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez
uczestnika postępowania lub jego upoważnionego przedstawiciela albo pełnomocnika.
Wszelkie zmiany (poprawki, wykreślenia) muszą być parafowane przez w/w osoby;
g) w przypadku, gdy uczestnika postępowania reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji;
h) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści;
j) koperta powinna być oznakowana w następujący sposób ,,Oferta na dostawę narzędzi i
materiałów stomatologicznych. Nie otwierać przed 17 kwietnia 2019r.godz. 12;00"
k) oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu przewidzianego na ich
składanie, zostaną odesłane bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
l) pytania odnośnie niniejszego postępowania należy kierować na adres
zamowienia@zps.tarnow.pl do dnia 12 kwietnia 2019 roku.
6. Termin związania oferta
a) termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.
7. Opis kryteriów jakie wynajmujący zastosuje przy wyborze oferty
a) kryterium wyboru oferty będzie podana przez uczestnika postępowania w formularzu
ofertowym cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie
udzielone uczestnikowi postępowania, który zaoferuje najniższą cenę za całość przedmiotu
zamówienia pod warunkiem zaoferowania przez niego asortymentu zgodnego z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego.
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy
a) niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich uczestników
postępowania o wyniku jego rozstrzygnięcia;
b) uczestnik, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w terminie i
miejscu wskazanym przez zamawiającego;
c) w przypadku nie podpisania umowy przez wybranego oferenta może zostać wybrana
kolejna oferta zgodnie z opisanym kryterium.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Grzegorz
Kurek, tel. 014 6310299.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: