Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16587515 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa węgla - ekogroszku
Organizator:Urząd Miejski w Opocznie
Adres: ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+48 44) 786 01 00 fax. (+48 44) 786 01 11
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn.:
,,Sukcesywna dostawa węgla - ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu
w roku kalendarzowym 2019"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla - ekogroszku w ilości ok 30 ton do Szkoły
Podstawowej w Sielcu w roku kalendarzowym 2019 o parametrach jakościowych: wartości opałowej
26 000 kJ/kg, zawartości siarki 0,67% - 0,87 %, popiołu 4% - 7%, granulat max 30 mm
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać do 04.01.2019 r. do godz. 11.00
a) pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno)
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
Pl. Kościuszki 1
26 - 300 Opoczno
b) osobiście do siedziby Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno na adres:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
Pl. Kościuszki 1
26 - 300 Opoczno
c) w formie elektronicznej na e-mail:
kancelaria@cuw.um.opoczno.pl
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będzie podlegała
procesowi oceny. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Otwarcie ofert:VI. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, ul. Pl. Kościuszki 1, 26-300 Opoczno w dniu 04.01.2019 r. o godz. 11.15.
Termin składania:2019-01-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
Wymagania:ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 30 000 EURO
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
I. Opis sposobu przygotowania oferty:
W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną lub osobiście, oferta powinna być złożona
w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Dostawcy oraz
napis: ,,Oferta na realizację zadania pn: Sukcesywna dostawa węgla - ekogroszku do Szkoły
Podstawowej w Sielcu w roku kalendarzowym 2019"
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, formularz ofertowy należy podpisać i przesłać
w formie skanu.
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Oferent powinien przedstawić swoją podpisaną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym załączonym
do niniejszego zaproszenia lub na innym formularzu pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie
elementy zawarte w otrzymanym druku oferty.
III. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym/i kryteriami:
CENA - kryterium wagowe: 100%
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
do podania wartości netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący
podatek VAT.
VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do
podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą:
Dyrektor Marzena Karolak - Szkoła Podstawowa w Sielcu tel. 44 755 18 22 (przedmiot zamówienia)
Małgorzata Mlonka - Podinspektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno tel. 887 171 171
(w sprawach procedury)
Kod CPV:09111000-0
Numer dokumentu:CUWGO 42/IV/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: