Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawę artykułów biurowych oraz środków czystości
Organizator:MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres: ul. 1 - go Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. karkonoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 717 23 56
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz środków czystości w roku 2023
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego:
Część I - artykułów biurowych - formularz ofertowy załącznik nr 1
Część II - środków czystości - formularz ofertowy załącznik nr 2
2) DOSTAWA obejmuje asortyment fabrycznie nowy, nieregenerowany, bądź w inny sposób używany. Wolny od wad technicznych, dobrej jakości.
3) W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów.
4) W czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w formularzu ofertowym.
5) Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy (m. in. transport, wniesienie, ubezpieczenie) pokrywa Wykonawca,
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty cenowej i porozumiewania się z Zamawiającym:
1) Oferty prosimy kierować wiadomością e-mail na adres zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 23.01.2023 r. do godz. 12;00.
Termin składania:2023-01-23
Miejsce i termin realizacji:Miejscem realizacji dostaw jest siedziba Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie zlokalizowana przy ul
1 - go Maja 53C.
Termin realizacji zamówienia:
Od momentu otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do 31.12.2023 r.
Wymagania:Tryb zamówienia:
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego ze stosowania ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. z 2021 r. póz. 1129) Prawo zamówień publicznych. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 tyś. złotych netto.
7) Szczegółową specyfikację zamówienia danej części zapytania ofertowego zawierają odpowiednie formularze ofertowe - załączniki 1,2.
8) Zamawiający zastrzega, że podane w formularzach ofertowych (załącznik nr 1-2) ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Ostateczna ilość poszczególnych materiałów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
9) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia do dostawy, rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, do budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (sekretariat na 1 piętrze).
10) Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw odbywała się w godzinach 8 - 14, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
11) Zamawiający wymaga, aby produkty objęte przedmiotem zamówienia były opakowane w oryginalne opakowania producentów, posiadały na opakowaniach zewnętrznych informacje pozwalające na identyfikację produktu i producenta, termin przydatności oraz były opakowane w szczelne i hermetyczne opakowania zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem.
12) Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym w miejscu dostawy.
13) Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia braku zamówionych produktów lub dostarczenia ich niezgodnie z zapotrzebowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego produktu lub wymiany na zgodny ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w ciągu 2 dni roboczych od dostawy i na koszt własny.
14) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez okres trwania umowy.
5. Oferty częściowe:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub obu części zamówienia.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do każdej z części.
6. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia - na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3).
7. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych Ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100% (cena razem brutto)
8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Oferta musi być kompleksowa. Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
2) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną ofertową (razem brutto), złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.
3) Oferty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1-2.
3) W temacie wiadomości zawierającej ofertę proszę wpisać nr i nazwę części
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Warunki płatności:
Zaplata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar, następować będzie każdorazowo po jego dostarczeniu na podstawie faktur w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej z tego tytułu faktury VAT.
11. Postanowienia końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
a) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
b) zamieszcza informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zakładu.
Kontakt:Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Pani Anna Skrzynecka - Romaniak tel. 516-137-372,
e-mail: zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: