Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy mrożonek
Organizator:Krajowa Szkoła Skarbowości
Adres: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22/511 2177
E-mail:
Opis:Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sukcesywne
dostawy mrożonek do Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mrożonek do Filii Krajowej Szkoły Skarbowości
zlokalizowanych w Otwocku, ul. Kolorowa 13 i w Białobrzegach, ul. Wczasowa 50 (gmina Nieporęt).
Szczegółowy wykaz asortymentu określony został w załącznikach nr 1A i IB do formularza
oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i sposób składania ofert:
a) Ofertę należy przekazać w formie pisemnej na adres: Krajowa Szkoła Skarbowości,
ul. Okrzei 4,03-710 Warszawa.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy oraz opisanej ,,Oferta na sukcesywne dostawy mrożonek do Filii Krajowej Szkoły
Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach".
b) Termin składania ofert upływa dnia 4.12.2018 roku o godzinie 11:00.
Termin składania:2018-12-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wymagania:2) Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności,
rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi i systemem HACCP.
3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów do Filii Krajowej Szkoły Skarbowości
w Otwocku ul. Kolorowa 13 i w Białobrzegach ul. Wczasowa 50 własnym transportem na własny
koszt i ryzyko oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w jego magazynach, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla
przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz.U. z 2018 r. póz. 1541) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie przedmiotu zamówienia. Dostawy realizowane będą w odpowiednich opakowaniach,
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Pojemniki
plastikowe, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko do asortymentu
będącego przedmiotem zamówienia i posiadać atesty do kontaktu z żywnością. Mrożonki powinny
być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny
wygląd.
4) Koszt dostarczenia, rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w jego magazynach musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy
nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości
poszczególnych produktów objętych umową, do obiektywnie istniejących potrzeb, a ich
rzeczywista wielkość będzie wynikać z zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.
Z tego tytułu nie będzie Wykonawcy przysługiwało roszczenie odszkodowawcze.
6) Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych
na nie mniej niż 1 dzień przed wymaganą dostawą. Przedmiot zamówienia będzie realizowany
w poszczególne dni tygodnia tj. od poniedziałku do soboty. Zamawiający w zamówieniu wskaże
datę i godziny dostawy.
2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
b) dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji zamówienia,
c) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy
załączyć oświadczenie.
4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:
a) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty i należne podatki,
b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
c) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
d) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur na Krajową Szkołą Skarbowości 03-710
Warszawa ul. Okrzei 4, nr NIP 1132932391.
Faktury będą składane w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku/Białobrzegach.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku
komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego.
b) Oferta musi zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty (wraz z formularzem cenowym), którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do zapytania. W przypadku złożenia oferty bez załączonego
formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w zapylaniu
ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty;
-- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
-- podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego).
Termin związania ofertą
a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
b) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Agnieszka Leśniak tel. 22/511 2177, e-mail: agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl
adres do korespondencji: Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03- 710 Warszawa.
Numer dokumentu:0301.ELZ.260.2.53.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: