Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Organizator:Zarząd Powiatu Szamotulskiego
Adres: ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks: 612921880
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia polegającego na sukcesywnych dostawach materiałów biurowych do miejsc wskazanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4.
2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Szczegółowa specyfikacja materiałów OPZ oraz projekt umowy - stanowiące załączniki do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco: OFERTA dotycząca: ,,Sukcesywne dostawy artykułów biurowych" - znak sprawy: OR.272.3.2018. Nie otwierać przed 14.02.2018 r. godz. 14:30".
Zamawiający może odrzucić ofertę stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub zawierającą rażąco niską cenę stanowiącą zagrożenie należytego wykonania umowy za wskazaną cenę.
należy składać do dnia 14.02.2018 r., do godz. 14:30 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, budynek C pokój 003. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert będą traktowane jako oferty złożone po terminie. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi 14.02.2018 r., godz. 14.45 w Sali 7 budynku B Starostwa.
Termin składania:2018-02-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:PRAWO OPCJI
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 30% ilości w każdej z pozycji asortymentowych
wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. Łączna cena zamówienia może być zwiększona do 30% na zasadach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać również z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, a pozostawaniu do wykorzystania innej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy, w taki sposób, aby całkowita suma wartości umowy z uwzględnieniem prawa opcji na wszystkie pozycje asortymentu, nie została przekroczona. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Konieczność skorzystania z prawa opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Prawo opcji może być wykorzystane w całym czasie obowiązywania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całego zamawianego asortymentu, stąd wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu do 50%.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie społeczne zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a dotyczących:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku.
2) Wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostawy materiałów biurowych, o wartości faktycznie wykonanych dostaw na wartość co najmniej 70.000,00 zł brutto każda. Należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym - zał. do ogłoszenia oraz wykaz dostaw spełnlajqcych warunek oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie - dokumentami takimi mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez odbiorcę dostawy.
3) Dysponowania osobami:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku.
Zamawiający nie będzie uzupełniać oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia. Brak dokumentów lub niezgodność z ogłoszeniem spowoduje odrzucenie oferty. Brak wykazania spełniania warunków udziału spowoduje odrzucenie oferty. Nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, także w zakresie środków ochrony prawnej. Z tego powodu Zamawiający prosi o uważne przeczytanie wymogów i złożenie oferty zgodnie z ogłoszeniem. Do oceny ofert zastosuje Zamawiający procedurę odwróconą polegającą na weryfikacji wyłącznie oferty najkorzystniejszej pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w ogłoszeniu, chyba że oferta ta podlega odrzuceniu. Wówczas Zamawiający dokona weryfikacji kolejnej oferty, która uzyskała najkorzystniejszy wynik punktowy w przyjętych kryteriach oceny ofert. Na każdym etapie postępowania zastosowanie znajdują zapisy Rozdz. X pkt 1 ogłoszenia.
V. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza ofertowego, formularza cenowego lub według wzoru tych druków, stanowiących załączniki do Ogłoszenia, poprzez ich odpowiednie wypełnienie. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu. Brak dokumentów lub niezgodność z ogłoszeniem spowoduje odrzucenie oferty.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Do oferty należy załączyć także dokumenty, o których mowa w pkt IV. Brak wykazania spełniania warunków udziału spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego - musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).
6. Do oferty należy załączyć upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia właściwej reprezentacji.
7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną). Oświadczenia składa się w oryginale.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz adres e-mail zawiera pkt I Ogłoszenia.
4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Kod CPV:22816100-4, 39241200-5, 22850000-3, 22800000-8, 24910000-6, 22830000-7
Źródło: Internet i własne
Załączniki: