Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25071995 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy manometrów
Organizator:Enea Ciepło sp. z o.o
Adres: ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5420201908
E-mail:
Strona www:https://enea-cieplo.logintrade.net
Opis:Sukcesywne dostawy manometrów. (znak sprawy: OZ/261/EB/D/119/23)
Treść zapytania:
Sygn. postępowania: OZ/261/EB/D/119/23
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFX)
1. WPROWADZENIE:
Niniejsze zapytanie jest podstawą do złożenia Oferty.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego (RFX) prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (Regulamin) Zamawiającego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sukcesywne dostawy manometrów zgodnie z zapisami Umowy oraz Załącznikiem - formularz cenowy.
4. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE I RÓWNOWAŻNE:
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych i Ofert równoważnych.
5. TERMINY REALIZACJI:
Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
6. GWARANCJA:
Zgodnie z zapisami Par. 7 Umowy
7. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:
1) O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy spełnia warunki dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b. Wykonawca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym
c. W stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości
d. Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
e. posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, przy uwzględnieniu obowiązujących w Spółce lub Grupie ENEA aktów wewnętrznych, w szczególności ,,Procedury weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA";
8. W POSTĘPOWANIU:
1) Korespondencja z Wykonawcą prowadzona jest za pośrednictwem platformy LOGINTRADE (RFX).
2) Za pośrednictwem platformy LOGINTRADE (RFX) Wykonawca składa następujące dokumenty:
a. Formularz Ofertowy,
b. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
c. Formularz cenowy,
d. Karty katalogowe oferowanego asortymentu opisujące wymagane parametry techniczne,
e. Deklaracje zgodności wykonania zgodnie z Dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE,
f. deklarację zgodności CE.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2) Formularz Ofertowy wraz z załącznikami składa się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, składa skan Formularza Ofertowego wraz z załącznikami opatrzone podpisem tradycyjnym w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
10. CENA OFERTOWA (CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
1) W Ofercie Wykonawca poda Cenę Ofertową w zł w następującym układzie:
a. Cena Ofertowa netto (wartościowo),
b. Podatek VAT (wartościowo),
c. Cena Ofertowa brutto (wartościowo i słownie)
11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
12. OCENA OFERT:
1) Kryterium oceny Ofert
a. Cena: 100%
Jeżeli Wykonawca, którego Najkorzystniejsza Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę, najwyżej ocenioną spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą:
Ewa Baranowska, tel, 85 654 96 11, tel. kom. +48 887 542 531, e-mail: ewa.baranowska@enea.pl
14. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin zakończenia przyjmowania Ofert: 05.05.2023r., godz.: 12:00
15. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Formularz Ofertowy z załącznikami - platforma LOGINTRADE http://www.logintrade.pl - po uprzedniej rejestracji Wykonawcy (w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie Oferty, kontakt z obsługą platformy LOGINTRADE: +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27; +48 71 787-37-57; e-mail: helpdesk@logintrade.net).
16. WARUNKI PŁATNOŚCI :
Określone w par. 5 Umowy
17. PYTANIA WYKONAWCY I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Zapytania Ofertowego. Wyjaśnienia będą publikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
2) W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawcy dotyczących Zapytania Ofertowego po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi wskazanego w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Zamawiający wzywa Wykonawcę który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów, lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
2) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
3) W toku rozpatrywania ważnych Ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonej Oferty, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie . Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny Oferty.
19. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW TRZECICH:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców dokumenty i oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
20. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:
a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doprowadził do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w sprawie Zamówienia;
d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA" albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
e. w sposób inny niż wskazany w lit. a - d w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania Ofert wyrządził Zamawiającemu szkodę w związki z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
f. został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z ,,Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA";
g. gdy otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
h. gdy doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania
o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
i. gdy Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;
j. gdy naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
k. jeżeli złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
l. gdy nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
m. został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006[1] lub rozporządzeniu 269/2014[2] albo wpisany na Liście Sankcyjnej[3] jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
n. jego beneficjentem rzeczywistym[4] jest, lub była po dniu 24 lutego 2022 r., osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na Liście Sankcyjnej jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
o. jego jednostką dominującą[5] jest, lub był po dniu 24 lutego 2022 r., podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Liście Sankcyjnej jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca:
a. uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b. nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doprowadził do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w sprawie Zamówienia;
d. dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA" albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
e. w sposób inny niż wskazany w lit. a - d wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
zostanie wpisany do rejestru wykluczonych Wykonawców na okres 36 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 lit. a. - e.
3) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który został wykluczony z Postępowania, podając uzasadnienie.
4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
21. ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca Ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
b. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
e. została złożona po terminie składania Ofert;
f. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
g. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
h. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu Oferty, podając uzasadnienie.
3) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie Postępowania.
22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;
c. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
d. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
e. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
2) W przypadku unieważnienia Postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie Wykonawcę, który uczestniczył w Postępowaniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
23. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
1)Zamawiający przewiduje Postępowanie Uzupełniające prowadzone z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Zamawiający do Postępowania Uzupełniającego zaprosi nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli następujące po sobie Najkorzystniejsze Oferty.
3) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu ostatecznej oceny Ofert wyznaczy termin przeprowadzenia Postępowania Uzupełniającego.
4) Postępowanie Uzupełniające przeprowadzane będzie z Wykonawcami, których Oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów przyjętych w Postępowaniu.
5) Postępowanie Uzupełniające prowadzone będzie według następujących zasad:
a. Postępowanie Uzupełniające będzie prowadzone w formie: negocjacji: osobiste, telefonicznie, mailowe lub aukcji elektronicznej;
b. Negocjacje mogą przebiegać w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych określonych przez Zamawiającego,
c. Aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona za pośrednictwem platformy LOGINTRADE;
d. Zamawiający drogą elektroniczną, zaprosi Wykonawców do Postępowania Uzupełniającego informując ich o dacie, lokalizacji i formie jego prowadzenia;
e. Okoliczność przeprowadzenia negocjacji (po zakończeniu każdej rundy negocjacyjnej) zostanie udokumentowana w formie protokołu z negocjacji, który podpisują osoby biorące udział w negocjacjach;
f. jeżeli Postępowanie Uzupełniające prowadzone będzie w formie aukcji elektronicznej zostanie sporządzony raport z aukcji wygenerowany za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
g. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej nie uzyskano obniżenia ceny pierwotnych Ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z tym Wykonawcą, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę przed przeprowadzeniem aukcji.
h. cena Oferty lub inne kryteria oferowane podczas Postępowania Uzupełniającego przez Wykonawcę muszą być nie gorsze niż te zaoferowane w pierwotnej Ofercie;
6) Postępowaniu Uzupełniającemu nie podlegają: a. wielkość i zakres przedmiotu Zamówienia; b. termin realizacji Zamówienia, jeśli wpływa na zakres i wielkość przedmiotu Zamówienia;
7) Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do Zapytania.
8) Zakończenie Postępowania Uzupełniającego nie jest równoznaczne z wyborem Najkorzystniejszej Oferty ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę
24. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENCI* ORAZ OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE ZAMAWIAJĄCEMU W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: Ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan / Pani / dostawy, usługi, roboty budowlane.
Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
25. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA
1) Wykonawca zaakceptuje zapisy klauzuli antykorupcyjnej o następującej treści:
2) Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Ciepło Sp. z o.o.:
a. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
b. nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz realizacje zamówienia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
c. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji zamówienia;
d. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;
e. w dniu złożenia oferty nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych dostaw, prac lub usług."
26. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o wyniku zakończonego Postępowania.
27. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFX)
1) Formularz Ofertowy,
2) Formularz cenowy,
3) Projekt Umowy,
4) Warunki aukcji elektronicznej.
[1] rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
[2] rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
[3] lista osób i podmiotów, na które zostały nałożone sankcje w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Lista wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
[4] w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
[5] w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1499338,42ef48050a561254ace6a4be6a02210f.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
21- 04- 2023 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 05- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 05- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1499338,42ef48050a561254ace6a4be6a02210f.html
Termin składania:2023-05-09
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Ewa Baranowska
tel:
e-mail: ewa.baranowska@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Ewa Baranowska
tel:
e-mail: ewa.baranowska@enea.pl
Numer dokumentu:Z323/329977, OZ/261/EB/D/119/23
Źródło: Internet i własne
2023-05-05 09:13
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.