Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26140349 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych do zabezpieczenia zabiegów kardiochirurgicznych
Organizator:Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax: 41/34-50-623, tel.: 41/36-71-301, 41/30-33-517
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na ,,Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych do zabezpieczenia zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych do zabezpieczenia zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zaproszenia- formularz asortymentowo-cenowy
Specyfikacja:Strona internetowa na której zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert:
www.bip.wszzkielce.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15.11.2023 r o godz. 9:00
Termin składania:2023-11-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia oraz termin płatności faktury:
1. Sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia o okres 12 miesięcy do Magazynu Medycznego zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45.
Wymagania:3. Informacje w zakresie zasad realizacji dostaw, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny,
b) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
c) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. póz. 1610 ).
d) może wezwać Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących informacji zawartych w ofercie.
III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., póz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE /deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
6. Opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym, z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Autentyczność złożonych dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Wszystkie złożone dokumenty musza być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu oryginału faktury VAT w terminie do 30 dni.
Wymagania dotyczące ceny
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie przedstawionych kryteriów: Cena - 100 %
VII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym" (Dz. U. z 2020 r., póz. 1666) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.
X. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej lub papierowej:
1. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres wioleta.strozyk@wszzkielce.pl w jednym z dostępnych formatach danych: .pdf, .doc, ,xls
2. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych do zabezpieczenia zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach" z podaniem znaku sprawy: EZ/226/2023/WS.
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
3. Oferta winna być podpisana przez osobe/osobv upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Uwagi:Znak sprawy: EZ/226/2023/WS
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu:
Wideta Stróżyk, tel. 41/30-33-517, e-mail: wioleta.strozyk@wszzkielce.pl
Dział Zamówień Publicznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45,25-736 Kielce
Numer dokumentu:EZ/226/2023/WS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: