Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17130604 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
Organizator:Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34, tel. 056/ 45 049 13.
E-mail:
Opis:Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Sukcesywne dostawy odczynników
chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii,
wzorców analitycznych oraz testów analitycznych..
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) odczynników
chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii,
wzorców analitycznych oraz testów analitycznych do Laboratorium Centralnego MWiO sp. z o. o.
zlokalizowanego w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.
Zamówienie zostało podzielone na pięć części:
Część I - Odczynniki chemiczne
Część II - Szkło laboratoryjne-materiały eksploatacyjne
Część III - Materiały do mikrobiologii
Część IV - Wzorce analityczne
Część V - Testy analityczne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może
złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, na kilka części zamówienia lub
wszystkie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pięć części zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.
Poszczególne pozycje w każdej części zamówienia są niezbędne w prowadzonych przez
zamawiającego badaniach laboratoryjnych dla zwalidowanych metod badawczych
z zastosowaniem w/w odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, materiałów do
mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. Wymagania w odniesieniu do
metod badawczych w tym obszarze, regulują odpowiednie normy oraz przepisy, które m.in.
stawiają konkretne warunki dotyczące jakości, jaką muszą spełniać stosowane produkt
(odczynniki, wzorce analityczne). Wymagania w odniesieniu do użytkowania urządzeń i sprzętu
określają producenci. W związku z powyższym, aby zachować ciągłość badań i powtarzalność
wyników w aktualnie prowadzonych metodach badawczych z wykorzystaniem pierwotnie
zastosowanego odczynnika, wzorca analitycznego bądź też sprzętu, a także w celu uniknięcia
powtarzania wykonanych już prac i uzyskanych wyników, Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazuje producenta i/lub numer katalogowy - w celu doprecyzowania opisu
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zaoferowania przez wykonawcę równoważnych odpowiedników
rynkowych dla asortymentu ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.
Definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy w załączniku nr 1 do
SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem
zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim
powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać
minimalne parametry odpowiadające wyszczególnionym w załączniku nr 1, a także posiadać
cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych
opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (poprzez
dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji
asortymentowej), a także jest zobowiązany wpisać producenta i nr katalogowy w formularzu
cenowym (załączniki nr od 2.1 do 2.5 do SIWZ).
Specyfikacja:2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ" lub ,,specyfikacja", na własnej stronie
internetowej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia
sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu
składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy
ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.04.2019 r.
do godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni świątecznych).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 (Laboratorium Centralne, sala konferencyjna, III piątro), w dniu 15.04.2019 r. o godz. 12:30..
Termin składania:2019-04-15
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia: dostawy sukcesywne
przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium:nie jest wymagany
Wymagania:IV. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o.
z dnia
27.02.2012 r. z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl).
4. Warunki zamówienia.
1) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (przez okres 12 miesięcy), według bieżących
potrzeb zamawiającego.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Laboratorium Centralne MWiO sp. z o.o., zlokalizowane
w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Curie-Skłodowskiej 10.
3) Sukcesywne dostawy następować będą staraniem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko,
w terminie do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego, przy czym
wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia. Składanie
zamówień i potwierdzanie ich przyjęcia następować będzie faksem lub pocztą e-mail.
4) Podane w w/w załącznikach ilości należy traktować jako szacunkowe. Rzeczywista ilość
dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości towaru w danym asortymencie, w zależności
od bieżących potrzeb, przy zachowaniu ceny określonej przyszłą umową, w granicach łącznej
wartości zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia (ilości
wyspecyfikowanej w załączniku nr 1 do SIWZ) do 20% łącznej wartości zamówienia. Z tytułu
niezrealizowania całego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia odszkodowawcze.
7) Wykonawca zapewni (na własny koszt i ryzyko) bezpieczne dostawy substancji niebezpiecznych
zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., póz. 143 ) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów
niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019 póz. 382).
8) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, tj. produkty opisane w każdej części
zamówienia były fabrycznie nowe. Termin ważności (przydatności) powinien wynosić:
- w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności od 3 do 12 m-cy
od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy niż 21
dni od daty produkcji;
- w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności od 12 do 24 m-cy
od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy niż 31
dni od daty produkcji;
- w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności na 24 m-ce
i więcej od daty produkcji dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy
niż 2 m-ce od daty produkcji.
Dla wszystkich odczynników, wzorców i materiałów odniesienia wymagany jest certyfikat jakości i
karta charakterystyki (w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z dostawą każdej partii
towaru.
Wszystkie wzorce i materiały referencyjne powinny zawierać potwierdzenie, że producent spełnia
standardy i kompetencje techniczne zgodne z PN EN ISO 17025 lub Głównego Urzędu Miar lub
posiada potwierdzone kompetencje producenta materiałów odniesienia ISO 17034:2017-03.
Wszystkie podłoża i odczynniki muszą być zgodne z PN EN lub ISO odpowiednio do zakresu
wykonywanych badań bakteriologicznych oraz posiadać właściwe certyfikaty.
Do podłoży, szczepów wzorcowych i pozostałych materiałów do analiz bakteriologicznych wymagamy
jest certyfikat jakości i karta charakterystyki (w języku polskim). Wymagane dokumenty należy
dostarczyć wraz z każdą dostawą.
Dla szkła miarowego klasy A wymagany jest certyfikat jakości (w języku polskim), pozostałe szkło bez
certyfikatu. Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz z każdą dostawą.
Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odbiór odpadów (opakowań po dostarczonych
odczynnikach) w okresie trwania umowy i do 2 lat po jej wygaśnięciu, zgodnie z Ustawa z dnia 12
października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektórych innych ustaw.( Dz.U. 2017 póz. 2056). Przekazanie pustych opakowań będzie
potwierdzone kartą przekazania odpadu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W powyższym zakresie zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych warunków.
2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 regulaminu zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego;
2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
3) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy
1.W zakresie wykazania, spełniania warunków, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu
wykonawca przedkłada:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał), sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w § 13 ust. 1 regulaminu, wykonawca przedkłada:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ [w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną];
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie].
3. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 należy złożyć w oryginale. Dokumenty,
o których mowa w pkt 2 ppkt 2 mogą być złożone w oryginale lub w kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela się
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz formalno-prawnych: Przemysław Saucha - kierownik Laboratorium
Centralnego,
tel. 056/ 45 049 13.
Kod CPV:33696300-8, 33790000-4, 38000000-5
Numer dokumentu:S11/2019/PN/PL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: