Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy osprzętu kablowego
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:(85) 740 52 32
E-mail:
Opis:,,Sukcesywne dostawy osprzętu kablowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok."
1. Przedmiot postępowania stanowią: sukcesywne dostawy osprzętu kablowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja:Specyfikacja SIWZ: w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bialystok.pgedvstrybucja.pl. W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po złożeniu na piśmie wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 111, tel. (85) 740 52 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do: 05.01.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie:
PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 - Kancelaria.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne
Termin składania:2018-01-05
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku- nie dotyczy:
4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.
4.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie 100 000,00 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac Podwykonawcom również odpowiedzialność za działania Podwykonawców. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1. wypełniony i podpisany ,,Formularz ofertowy" (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz ze ,,Specyfikacją cenową" (Załącznik nr 2a do SIWZ);
5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
5.3. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
5.4. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż wpisana do BKW jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
5.5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
5.6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5.7. wykaz wykonanych dostaw zgodnie z pkt 4.2. Do Wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające zakres wykonanych dostaw oraz należytą staranność ich realizacji. Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw na rzecz Zamawiającego;
5.8. kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wg pkt 4.3. Do polisy należy dołączyć kopię dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych.
6. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
7. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom po uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
10. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający, po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
12. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert
Kontakt:Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami: Karol Mozolewski, tel. (85) 740 52 32;
e-mail: karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl
Numer dokumentu:LZA/431/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: