Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18341053 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne usługi kserograficzne
Organizator:Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel:. +48 58 348 61 53, 58 347 18 66 fax: +48 58 347 24 45
E-mail:
Opis:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi kserograficznej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2019 r., do godz. 11:00 na formularzu oferty (zał. nr 1 do ogłoszenia), w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 114 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZP/1202/009/2019.
Termin składania:2019-11-26
Miejsce i termin realizacji:3. Realizacja usług następować będzie sukcesywnie od dnia 07.01.2020 r. w czasie 12 m-cy z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy .
Wymagania:4. Oferta powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia - formularz rzeczowo-cenowy- wypełniony załącznik nr 3 ,
b) cena powinna być podana w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z prawidłową realizacją zamówienia,
c) termin ważności oferty.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
a) cena musi być określona w złotych polskich;
b) cenę oferty należy określić w wartości netto za usługi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
c) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert;
d) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej tj. prawidłowej i terminowej realizacji usługi,
7. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena - 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i zaproponuje najniższą cenę.
8. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Uwagi:9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. Narutowicza 11/12;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Najem i serwisowanie urządzenia wielofunkcyjnego dla WETI PG", oznaczenie sprawy: ZZ/1186/009/2019 prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
2) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Kontakt:Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego: Dorota Mizgier.
Kod CPV:79520000-2, 79520000-5
Numer dokumentu:ZZ/1202/009/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: