Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16421714 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-11-26
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 14 83, 22 36717 57
E-mail:
Opis:Sukcesywne
wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy
elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wołomin.
Zamówienie będzie realizowane w okresie do 08.10.2019r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj.
500 000,00 zł netto
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470
Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy
edyta.kania@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ.
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w
BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego
udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE
Dystrybucja S.A.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul.
Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 03.12.2018 do godziny 12:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy
przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wołomin.
Numer Postępowania 1345/18/GZ
Nie otwierać przed dniem 03.12.2018 roku przed godz.13;30
Termin składania:2018-12-03
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 08.10.2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych
na realizację zadania w wysokości 500 000,00 zł netto
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Procedura BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena netto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 45 dni
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Tomasz Ajdukiewicz,
b) telefon: 22 367 14 83,
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Edyta Kania
b) telefon: 22 36717 57
c) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95,
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14.00
Numer dokumentu:1345/18/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: