Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24574173 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywny odbiór i transport odpadu
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
Adres: ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 17 582-05-70, Fax: 17 582-05-76, tel. 666-874-764, 17 58-20-567
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: ,,Sukcesywny odbiór i transport odpadu o kodzie 19 08 05 (osad ściekowy)"

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z Oczyszczalni Ścieków w Mielcu przy Ul. Kilińskiego 94, w ilości około 2000 ton w ciągu roku, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2022 poz. 699, z późn. zm. oraz innych powiązanych aktów wykonawczych).
2. Ilość osadu podana w pkt. 1 jest orientacyjna i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczna ilość odpadu do odebrania i transportu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem i dołączy je do oferty (zezwolenie na transport odpadu o kodzie 190805 oraz wpis do rejestru BDO).
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
odbioru osadu własnymi środkami transportu,
wykonania usługi transportu do miejsca zagospodarowania osadów,
prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO zgodnie z ustawą o odpadach.
5. Miejsce odbioru osadów: Oczyszczalnia Ścieków w Mielcu, Ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec.
6. Miejsce dostawy: wydzielona część kwatery zachodniej ,,Czajki I" składowiska odpadów "Czajki I i II" na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów, należącej do Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.
7. Odbiorca odpadu Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (GAJRCh) posiada ważną decyzję zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku SR-III.7244.2.2.2022.AG z dnia 31.03.2022r.
8. Odległość między miejscem odbioru a miejscem dostawy odpadu wynosi około 67km.
9. Za odbiór oraz transport odpadu do miejsca docelowego odpowiada Wykonawca.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Odbiór i transport odpadu będzie odbywał się okresowo, w terminach zgodnych z wymaganiami technologicznymi Zamawiającego, po wskazaniu konkretnej daty transportu odpadów przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Data transportu wskazana przez Zamawiającego jest bezwzględnie wiążąca i nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę. Przewidywana częstotliwość odbioru i transportu odpadu 1x tydzień. Wymagane jest zrealizowanie usługi odbioru i transportu w ciągu jednego dnia w każdorazowo uzgodnionym terminie. Szacunkowa ilość odpadu do jednorazowego odbioru w ciągu dnia około 50-125 ton.
12. Załadunek osadu na terenie oczyszczalni w dni robocze w ustalonym terminie w godz.ch 700-1400 natomiast dostawa i rozładunek w miejscu docelowym wskazanym przez pracowników GAJRCh na składowisku w dni robocze w godz.ch 700-1500.
13. Ważenie odpadów będzie odbywać się na wadze GAJRCh zlokalizowanej w miejscu docelowym na terenie składowiska odpadów każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe do i z kwatery. Po każdorazowym ważeniu obsługa pojazdu Wykonawcy otrzyma wydruk wagowy.
14. Każdorazowy odbiór odpadu będzie potwierdzany na karcie przekazania odpadu wystawianej w systemie BDO przez Zamawiającego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia transportu po zrealizowaniu przejęcia odpadu przez odbiorcę odpadu w miejscu docelowym.
15. Osady ściekowe gromadzone są pod zadaszoną wiatą na betonowej płycie na terenie oczyszczalni.
16. Odpad stanowi ustabilizowany osad ściekowy, odwodniony, o konsystencji plastycznej, ziemistej i zawartości suchej masy około 20% s.m.
17. Odpady zgromadzone przez Zamawiającego pod wiatą będą ładowane z rampy przy wjeździe do wiaty na środek transportu Wykonawcy własnym sprzętem Zamawiającego (ładowarka Volvo L30B Pro z łyżką o pojemności około 1,2m3).
18. Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania usługi muszą być przystosowane do transportu osadu ściekowego, skrzynia ładunkowa kryta i szczelna, zabezpieczona przed ewentualnym wyciekiem i wysypaniem osadu w czasie transportu. W przypadku zanieczyszczenia drogi w trakcie transportu, obowiązek usunięcia odpadów z drogi spoczywa na Wykonawcy.
19. Wymagana wysokość burty skrzyni załadunkowej pojazdu max 3,40m z uwagi na wysokość wysypu ładowarki.
20. Do transportu odpadu wymagane są pojazdy z napędem 4x4 i dostosowane do poruszania się i operowania w ciężkich warunkach terenowych: dojazd i miejsce docelowe zlokalizowane są w grząskim terenie, drogi dojazdowe do miejsca kiprowania i plac manewrowy w miejscu docelowym mogą być nieutwardzone.
21. Rozliczenie za usługę transportu odpadu będzie realizowane na podstawie faktury VAT za okres 1 miesiąca.
22. Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa za transport odpadu zawarta w formularzu ofertowym oraz faktyczne ilości przekazanego odpadu, udokumentowane wydrukami wagowymi.
23. Do oferty należy załączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów wykazujących, że Wykonawca posiada ważne zezwolenie na transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 oraz wpis do rejestru BDO.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.01.2023 roku do godz. 8.30
1) listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
lub
2) osobiście w sekretariacie Spółki pokój 206 znajdującym się na I piętrze budynku Zamawiającego, w Mielcu Ul. Wolności 44
lub
3) w formie elektronicznej (przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego w formacie .pdf: Formularza ,,Oferta cenowa" na adres: oferty@mpgk.mielec.pl. W przypadku ofert składanych w tej formie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej oferty, przy czym wymóg ten nie dotyczy ofert sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonej profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym).
Oferty złożone powinny być opisane:
OFERTA tytuł: ,,Sukcesywny odbiór i transport odpadu o kodzie 19 08 05 (osad ściekowy)"
numer postępowania - 7/ZP-S/2023
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Termin składania:2023-01-30
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
6. Miejsce dostawy: wydzielona część kwatery zachodniej ,,Czajki I" składowiska odpadów "Czajki I i II" na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów, należącej do Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100%
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów, przyznanych według powyższego kryterium, jest ofertą najkorzystniejszą.

IV. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. O terminie dostawy Zamawiający powiadomi Dostawcę telefonicznie, lub e-mailowo z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Do każdej partii zamówienia powinny być dostarczane etykiety, metki fabryczne i atesty.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Oferty przesłane listownie lub złożone osobiście po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone na pisemny wniosek Oferenta.
VII. Informacja o formalnościach:
1. Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.
Uwagi:Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jeśli w trakcie składania zamówienia na wykonanie usługi lub w czasie naszej współpracy przekazali nam Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania;
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
operatorom pocztowym i logistycznym,
bankom w zakresie realizacji płatności, podmiotom zajmującym się obsługą windykacji,
podwykonawcom, np. firmom informatycznym świadczącym nam usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów IT,
organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania/wykonywania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
VII. Państwa prawa
Przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.mpgk.mielec.pl/odo/. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie sposobami przedstawionymi w punkcie II. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy zmuszeni odpowiednio Państwa zidentyfikować.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest potrzebne w celu wykonywania umowy.
IX. Informacja o profilowaniu
Przekazane nam Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Klauzuli informacyjnej lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres odo@mpgk.mielec.pl lub skorzystanie z innej formy kontaktu wg pkt II. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej?
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Klauzuli informacyjnej i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
Kontakt:VIII. Osoby do kontaktu:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia - p. Paweł Mazur, tel. 666-874-764, e-mail: pmazur@mpgk.mielec.pl
2. W zakresie procedury udzielania zamówienia - p. Sylwia Pietryka, tel. 17 58-20-567, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.
Numer dokumentu:7/ZP-S/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: