Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24388442 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywny zakup oleju opałowego lekkiego
Organizator:KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Adres: ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny
Województwo / powiat: podlaskie, pow. sejneński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.875163840
E-mail:
Opis:DOSTAWA oleju opalowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach"
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu arl. 7 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zamawiającego. DOSTAWA odbywać się będzie na zasadzie tankowania oleju opałowego lekkiego do zbiorników umieszczonych w kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.
1.1. Zamawiający planuje zakup następującej ilości:
1.1.1. Olej opałowy lekki - 15.000 litrów
1.2. Ilość zależna od zgłaszanego przez zamawiającego, bieżącego zapotrzebowania.
1.3. Określone ilości są ilościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia oleju opałowego lekkiego przez Zamawiającego z ostatnich 12 miesięcy i nic mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliwa faktycznie zakupionego w okresie obowiązywania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 9.1. Oferty należy składać do dnia: 22-12-2022 do godz, 12:00 w siedzibie Zamawiającego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
ul. Strażacka 2 16-500 Sejny Sekretariat
Termin składania:2022-12-22
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: od 01-01-2023 do 31-12-2023
Wymagania:4. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
6.1. Dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w aktach prawnych w szczególności:
ó. 1.1. Olej opalowy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków', wr których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. póz. 2008)
Olej opałowy lekki o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-l".
6.2. Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie stałej rezerwy oleju opałowego dla Zamawiającego w ilości 2.000 litrów.
6.3. Wykonawca zapewnia dowóz w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
6.4 Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. póz. 1385) ważnej przez, cały okres trwania umowy.
6.5. Rozliczanie dostaw' oleju opałowego odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT z min. 14 dniowym terminem płatności.
6.6. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym badania jakościowe paliwa wraz z potwierdzeniem, te produkty odpowiadają określonym normom jakościowym.
6.7. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.
6. <8. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6.9. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego formularza ofertowego.
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
7.1. Cena musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Opis sposobu obliczenia ceny określa niniejsze ogłoszenie oraz formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7.2. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być podane według stawek obowiązujących w dniu zamieszczenia ogłoszenia o planowanym zakupie na stronie internetowej zamawiającego i w biuletynie informacji publicznej, zgodnie z załączonym do oferty dokumentem potwierdzającym cenę detaliczną (brutto) 1000 litrów oleju opałowego Wykonawcy, w dniu zamieszczenia ogłoszenia o planowanym zakupie w biuletynie informacji publicznej - np. paragon fiskalny.
7.3. Wysokość rabatu zaoferowana w ofercie będzie niezmienna w okresie objętym umową.
7.4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone w walucie PLN.
7.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena brutto 1000 litrów oleju opałowego oferty najtańszej
.....................-.....................x 40,
Cena brutto 1000 litrów oleju opałowego oferty badanej
8.2. Kryterium ,,Upust stały"
Punkty za kryterium ,,Upust stały" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Upust oferty badanej (za 1000 litrów)
ilość punktów za Upust stały =...........................................x 60
Najwyższy oferowany Upust (za 1000 litrów)
8.3. Całkowita wartość punktowa oferty będzie stanowiła sumę zdobytych punktów za cenę i stały upust.
8.4. Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
8.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
8.6. W przypadku równorzędnych ofert wygrywa dostawca, którego punkt sprzedaży położony jest najbliżej siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia.
11. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona na zadanie
" Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach:
Oznaczenie sprawy: PT. 2370.4.2022.
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Wyniki zostaną podane na stronic internetowej https://www.gov.pl/vveb/kppsp-sejny oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty.
12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sic zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. póz. 1041 oraz z 2015 r. póz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
13. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z. wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
Kontakt:16. Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest: kpt. Kamil Okulanis, e-mail: k.okulanis@straz.bialystok.pl, fax. 47 711 83 09
Kod CPV:09135100-5
Numer dokumentu:PT.2370.4.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: