Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19270636 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2020-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenia medyczne
Organizator:116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
Adres: ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261-62-60-61
Opis:Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania całodobowej diagnostyki obrazowej
TK wraz z opisem
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania - 1.
Specyfikacja:Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej Szpitala www.116szpital.opole.pl, w zakładce ogłoszenia/konkursy oraz w siedzibie 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46 w Dziale Zamówień Publicznych, parter p. 32, tel. 261-62-60-61 lub w Sekretariacie, parter p. 32 tel. 261-62-51-29, od poniedziałku do piątku w godz. od 730-1500 .
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać wyłącznie na formularzach ofert w zamkniętej kopercie z napisem:
pełna nazwa oferenta, adres
.........
,,Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania całodobowej diagnostyki obrazowej TK wraz z opisem"
KO/17/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
01.06.2020 r. godz. 11:30
w Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 01.06.2020 roku do godziny 11:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2020 roku o godzinie 11:30 w siedzibie 116 Szpitala Wojskowego w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46, sekretariat p.32.
Termin składania:2020-06-01
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji świadczeń: 01.06.2020 - 31.05.2023
Wymagania:Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, w szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości w formie zapytań do Udzielającego Zamówienia na nr faksu 261-62-60-51 lub mailem na adres: przetargi@116szpital.opole.pl do dnia 25.05.2020 roku.
W przypadku gdy oferent nie przedstawi wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. Komisja Konkursowa dokonując wyboru oferty kieruje się proponowaną ceną oferenta i warunkami opisanymi w §5 SWKO. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 01.06.2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od daty zakończenia postępowania.
Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Zastrzegamy sobie również prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
Numer dokumentu:KO/17/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: