Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23602516 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2022-07-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenia medyczne
Organizator:Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Adres: Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 621 21 88
E-mail:
Strona www:http://www.zco-dg.pl
Opis:Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Ul. Szpitalna 13 w zakresie czynności realizowanych przez:
LEKARZA RADIOLOGA
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej w Kancelarii ZOO w Dąbrowie Górniczej lub pocztą na formularzu ofertowym Udzielającego Zamówienia do dnia 28.07.2022 r. (czwartek) do godz. 08:00.
Otwarcie ofert:Oferent składa ofertę po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. RODO stanowiącą załącznik nr 4 do Ogłoszenia . Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia - Dział Organizacyjny pokój 204, w dniu 28.07.2022r. (czwartek) o godz. 09:00.
Termin składania:2022-07-28
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonywania świadczeń: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Ul. Szpitalna 13.
Wymagania:1. W związku z wszczęciem postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych w trybie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Udzielający Zamówienia zaprasza do złożenia pisemnej oferty.
2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot Konkursu Ofert odbywać się będzie na zasadach określonych niniejszym Ogłoszeniem, a także na podstawie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), Formularza Ofertowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) oraz Projektu Umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
3. Miejsce wykonywania świadczeń: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13.
. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia do dnia 12.08. 2022r.
9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminów składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez wskazywania uzasadnienia.
Numer dokumentu:32 / 2022
Źródło: Internet i własne