Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25126575 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2023-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenia medyczne
Organizator:SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino
Adres: Stanomino 5, 78-217 Stanomino
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. białogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 94 31 10 640
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą o działalności leczniczej":
Zaprasza
podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku, z możliwością odnowienia na kolejne okresy, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ lub jego następcą prawnym w zakresie świadczeń udzielanych w jednostce udzielającej świadczeń całodobowych innych niż szpitalne i ambulatoryjnych.
Zakres świadczeń: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień w stacjonarnej opiece zdrowotnej dla osób uzależnionych, hospitalizowanych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 78-217 Stanomino 5 (kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2021.2400 z dnia 2021.12.23).
Miejsce i termin składania ofert: Oferta: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ,,Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych", w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, w sposób czytelny, w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do ,,Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2023 r. do godz. 12:00, w sekretariacie SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, 78-217 Stanomino 5. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana, jako złożona w terminie, pod warunkiem, że wpłynie do sekretariatu przed wyznaczonym terminem składania ofert. O zachowaniu terminu decyduje data i godz. wpływu oferty odnotowana w dzienniku korespondencyjnym.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 12:30, w siedzibie SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, 78-217 Stanomino 5.
Termin składania:2023-05-10
Wymagania:Podmioty uprawnione do złożenia oferty: Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, oraz spełniające wymagania określone w ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych".
Materiały konkursowe: Oferta powinna być zgodna ze ,,Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych", z którymi można zapoznać się lub otrzymać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, 78-217 Stanomino 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 lub pobrać w formie elektronicznej ze strony bip2.wotuwstanomino.pl.
Termin związania ofertą: Oferent będzie związany ofertą przez okres 20 dni, od daty upływu terminu do składania ofert.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia: Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane zostanie w siedzibie SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, 78-217 Stanomino 5, poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w budynku A, przez okres co najmniej 7 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Dyrektora.
Odrzucenie oferty: Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: (1) została złożona po terminie składania ofert, (2) zawiera nieprawdziwe informacje, @ jeżeli nie określa przedmiotu oferty lub nie podaje liczby lub ceny, (4) zawiera rażąco niską cenę, @ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, (6) oferta jest ofertą alternatywną, (7) oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych przepisami prawa lub w ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych".
Unieważnienie konkursu: Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli: (1) nie wpłynęła żadna oferta, (2) odrzucono wszystkie oferty, @ kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie przeznaczył na sfinansowanie świadczeń w przedmiotowym konkursie, (4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Protest i odwołanie: Podmiotom wykonującym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.
Protest: W toku konkursu, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, który jest rozpatrywany i rozstrzygany w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Odwołanie: Podmiot biorący udział w konkursie może wnieść do Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu, które rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Zastrzeżenia udzielającego zamówienie: Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie zastrzega sobie prawo do wyboru oferty lub ofert; odwołania konkursu na każdym jego etapie, w całości lub części, do przesunięcia terminu składania ofert, otwarcia ofert lub opublikowania rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Stanomino, 04.05.2023 r.
Kod CPV:85121200-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: