Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług informatycznych
Organizator:Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie
Adres: ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 012 422 77 70
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług informatycznych, polegających na wsparciu w zakresie administrowania infrastrukturą serwerową i zarządzania infrastrukturą sieciową.
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług informatycznych, polegających na wsparciu Głównego Informatyka w zakresie administrowania infrastrukturą serwerową i zarządzania infrastrukturą sieciową.
III. Opis przedmiotu zamówienia dla świadczenia usług informatycznych, polegających na wsparciu w zakresie administrowania infrastrukturą serwerową i zarządzania infrastrukturą sieciową.
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług informatycznych, polegających na wsparciu Głównego Informatyka w zakresie administrowania infrastrukturą serwerową i zarządzania infrastrukturą sieciową w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
1) Administrowanie infrastrukturą serwerową. W celu właściwego wykonania zadania Zleceniodawca wymaga spełnienia następujących warunków:
a) Znajomość środowiska: Vmware, Proxmox
b) Znajomość środowiska: Windows Server, 8,10,11, oraz wewnętrznych narzędzi
c) Znajomość Linux: Debian, Ubuntu, Qnap,
d) Znajomość Microsoft Sql/MySql

2) Zarządzanie infrastrukturą sieciową. W celu właściwego wykonania zadania Zleceniodawca wymaga spełnienia następujących warunków:
a) Zarządzanie urządzeniami Ubiquiti
b) Zarządzanie przełącznikami zarządzanymi D-Link (vlan)
c) Zarządzanie ExtremeNetworks
d) Zarządzanie centralą VOIP Silican
e) Zarządzanie VPN

3) Obsługa: Muzeo, Veem, NextCloud, Symantec Backup Exec
4) Obsługa środowisko księgowe: Asseco Wapro,
5) Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, raportowanie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.
6) Zabezpieczenie integralności i ciągłości działania administrowanymi systemami w tym wykonywanie kopii zapasowych w ramach posiadanych możliwości technicznych.
7) Określenie i konsultowanie działań mających na celu rozwój systemu informatycznego oraz usprawnienie rozwiązań informatycznych.
8) Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika etatowego Cricoteki zatrudnionego na stanowisku (urlop, L4) Specjalista ds. serwisu i systemów informatycznych
2. Wykonawca co do zasady będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia w formie zdalnej. Zadania, które wymagają obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego będą wykonywane w oparciu o harmonogram prac, ustalanych bezpośrednio z Głównym Informatykiem (Specjalistą ds. serwisu i systemów informatycznych)
3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały czas trwania umowy.
4. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia w okresie trwania umowy.
5. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia będzie wykonywać powierzone jej obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo. Zastępcy ustanowieni w ten sposób, będą posiadać uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie na piśmie, o zamiarze zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego, wraz z uzasadnieniem zmiany.
6. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zgoda zostanie wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w pkt. 5 powyżej,
7. W przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemny wniosek Zamawiającego, do powierzenia wykonania czynności objętych Umową, innej osobie, posiadającej, co najmniej kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

IV. Obsługa awarii podczas nieobecności Specjalisty ds. serwisu i systemów informatycznych.
1. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu jej usunięcie w terminie (czas reakcji):
a) awaria krytyczna (awaria uniemożliwiająca pracę lub realizację najważniejszych czynności Zleceniodawcy) - 6 godzin od zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego na adres mailowy: ....................... lub powiadomienie telefoniczne na numer tel.: ....................
b) awaria zwykła (awaria niewpływająca na prace systemów jednak konieczna do usunięcia celem przywrócenia ich prawidłowego działania) 24 godz., od zgłoszenia jej wystąpienia przez Zamawiającego na adres mailowy: ........... lub powiadomienie telefoniczne na nr tel. ..................., nie dłużej jednak niż do godz. 8.00 następnego dnia roboczego, po dniu, w którym zgłoszono awarię.
2. Usunięcia awarii Wykonawca dokona w przypadku:
a) awarii krytycznej - w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na moment przystąpienia do usuwania awarii, jeżeli pozwolą na to warunki sprzętowe; w tym samym terminie Wykonawca może również zastosować Rozwiązanie Zastępcze, o którym mowa w ust. 6, przy czym w przypadku zastosowania Rozwiązania Zastępczego, usunięcie awarii nastąpi w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii;
b) awarii zwykłej - w terminie do 48 godzin od chwili przystąpienia do usuwania awarii, w tym samym terminie Zleceniobiorca może również zastosować Rozwiązanie Zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania Rozwiązania Zastępczego, usunięcie awarii nastąpi w terminie do 120 godzin od chwili zgłoszenia awarii.
3. W przypadku konieczności dokonania naprawy oprogramowania bezpośrednio u podmiotu posiadającego prawa autorskie do oprogramowania lub innego uprawnionego podmiotu, jak również konieczności wymiany lub naprawy sprzętu lub jego części w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie posiadał jego zamiennika, wówczas do czasu naprawy oprogramowania nie wlicza się okresu oczekiwania przez Wykonawcę na świadczenie producenta/sprzedawcy, które konieczne jest do usunięcia awarii. Zdanie poprzednie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia Rozwiązania Zastępczego w terminach wskazanych ust. 2. Okres oczekiwania przez Wykonawcę na świadczenie producenta oprogramowania bądź sprzętu winien być przez Wykonawcę udokumentowany pod rygorem przyjęcia przez Wykonawcę, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania do usunięcia awarii zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
4. Dokonane naprawy lub zmiany w urządzeniach podczas nieobecności Specjalisty ds. serwisu i systemów informatycznych, należy raportować Zamawiającemu.
5. Przed podjęciem działań Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w przypadku usterki bądź awarii przy której występuje możliwość utraty danych.
6. Przez ,,Rozwiązanie Zastępcze" zastosowane przez Wykonawcę po wystąpieniu awarii, niebędące usunięciem awarii, Zamawiający rozumie rozwiązanie pozwalające jednak na uzyskanie oczekiwanego przez Zamawiającego wyniku wykonywanej operacji.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, Ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków, lub w wersji elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2023 r. do godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie w przypadku oferty:
1) w formie papierowej do Sekretariatu Zamawiającego.
2) składanej elektronicznie / mailem - data wpływu na skrzynkę pocztową zamowienia@cricoteka.pl
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, Ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków, w open space, dnia 25.04.2023 r. o godz. 10:15.
Termin składania:2023-04-25
Miejsce i termin realizacji:w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
Termin lub okres wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Planowany termin zawarcia umowy - najpóźniej do 29.04.2023 r.
Wymagania:II. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych bez podatku od towarów i usług obowiązującym w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 30/2022 z dnia 29.07.2022 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz wykażą, że dysponują lub będą dysponować maksymalnie 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą serwerową oraz zarządzaniu infrastrukturą sieciową.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawca załącza do formularza oferty ,,Wykaz osób" (zał. nr 5 do Zaproszenia) zawierających dane dotyczące osoby skierowanej do wykonania zadania.

2) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówieniami odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, trwających nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy dla każdej z usług, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie w wymaganym okresie lub są wykonywane należycie. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej usługi, do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie jest realizowane w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy na dzień składania ofert.

Uwaga:
pod pojęciem "zamówienie" Zamawiający rozumie umowę,

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wraz z Formularzem oferty ,,Wykaz usług" (załącznik nr 3 do nin. Zaproszenia) - wraz dołączeniem dowodów określających, że usługa została/jest wykonana/wykonywana należycie, przy czym dowodami są referencje sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane lub umowy, protokoły odbioru.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z Formularzem ofertowym:

1. Wykaz usług wraz z załączonymi dowodami (referencjami lub protokołami) potwierdzającymi należyte wykonanie usług, wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 (,,Wykaz usług");
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, (Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji zadania skierował maksymalnie 1 osobę) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 (,,Wykaz osób").

VIII. Ocena przedmiotowa.
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia, z zastrzeżeniem pkt IX pkt 1 ppkt 3) Zaproszenia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa pkt IX pkt 1 ppkt 3) Zaproszenia;

IX. Rozstrzygnięcie postępowania.
1) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
2) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
c) unieważnieniu postępowania
3. Zamawiający zastrzega sobie wybór Wykonawcy na podstawie jednej złożonej oferty.

X. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podawania przyczyny, w szczególności z powodu zmiany zasadności zlecenia zamówienia oraz wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, pisma, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@cricoteka.pl
XII. Termin związania ofertą.
30 (trzydzieści) dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę a jej treść musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca może złożyć w jednej z form:
1) drukowanej podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy,
2) elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy,
3) przesłanie mailem skanu dokumentów / oświadczeń podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał (skan oryginału) lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię (skan kopii) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona wg Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do nin. Zaproszenia.
7. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się również, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
8. Oferta powinna zawierać oprócz wypełnionego zgodnie ze wzorem Formularza oferty:
1) pełnomocnictwo, w przypadku określonym w ust. 4.
9. Dotyczy formy papierowej: Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
10. W przypadku wersji drukowanej, oferta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na
,,Świadczenie usług informatycznych, polegających na wsparciu w zakresie administrowania infrastrukturą serwerową i zarządzania infrastrukturą sieciową.
Kantora CRICOTEKA w Krakowie w roku 2023
znak sprawy ZAPR.26.2.2023
Nie otwierać przed 25.04.2023 r. godz.: 10:00"

11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu lub pliku oznaczonym napisem: ,,tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa, powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich występujących. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, w przypadku oferty drukowanej, z dopiskiem, np.:
,,ZMIANA, nazwa postępowania ..........., znak sprawy .......... Nie otwierać przed ........ r.".
Dokumenty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i załączone do oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania. Wycofanie złożonej oferty nastąpi w wyniku złożenia pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.
14. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
17. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
XVI. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie z treścią uwag z wzoru Formularza Ofertowego. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy i Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Cena brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
3. Zamawiający przewiduje, iż wynagrodzenie za usługi stanowiące przedmiot zamówienia będzie mieć charakter ryczałtowy.

XVII. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena (netto) - 100 %

C = (Cmin.: Cb.) x 100
gdzie:
C - stanowi liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin - stanowi najniższą zaoferowaną cenę za realizację zamówienia;
Cb - stanowi cenę z badanej oferty za realizację zamówienia.

W ramach tego kryterium maksymalnie uzyskać można 100 punktów.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy wstępnej przed zawarciem umowy
z Wykonawcą w celu weryfikacji umiejętności Wykonawcy i uszczegółowienia zapisów umowy.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumą ubezpieczeniową minimum 200 000 PLN. - ważną na dzień zawarcia umowy. Jeśli
w trakcie obowiązywania umowy w przedmiocie zamówienia upłynie termin obowiązywania polisy Wykonawca przedłoży jej kontynuację w tak sposób by zapewnić nieprzerwanie ochronę ubezpieczeniową do dnia obowiązywania umowy.
4. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przedkładają Zamawiającemu umowę spółki;
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do jej zawarcia (o którym mowa w pkt. XIV ppkt.5 Zaproszenia) oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej: lidera, wzajemne zobowiązania Wykonawców, część zamówienia które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców, solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca, który będzie zawierał umowę przez pełnomocnika zobowiązany jest wraz z zawarciem umowy przedłożyć ważne pełnomocnictwo oryginał (skan oryginału) lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię (skan kopii).
XIX. Informacje pozostałe.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych oraz ofert dotyczących części zadania.
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informujemy, że złożone oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do dalszych negocjacji i/lub zlecenia stosownej usługi bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia. Mając na uwadze powyższe, liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje.
Kontakt:osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Masoń
e-mail: mason@cricoteka.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
Kod CPV:72000000-5, 72000000-7
Numer dokumentu:ZAPR.26.2.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: