Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie kompleksowej usługi hotelowej
Organizator:POLITECHNIKA GDAŃSKA
Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 58 347 12 15 fax: +48 58 347 14 15
E-mail:
Opis:Świadczenie kompleksowej usługi hotelowej dla członków Samorządu Studentów Politechniki
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Świadczenie kompleksowej usługi hotelowej dla członków Samorządu Studentów Politechniki
o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro,
o której mowa w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie kompleksowej usługi obejmującej zakwaterowanie,
wyżywienie oraz najem Sali konferencyjnej w ramach wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla
członków Samorządu Studentów Politechniki.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 i nr 4 do
niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1 .Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty wraz z wypełnionym formularzem rzeczowo -
cenowym, pełnomocnictwem (opcjonalnie) do dnia 14.02.2020 r.
a) w formie pisemnej - na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem:,,Oferta na świadczenie
kompleksowej usługi hotelowej dla członków Samorządu Studentów Politechniki" lub
b) w formie elektronicznej - skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty, formularza rzeczowo
- cenowego oraz pełnomocnictwa (opcjonalnie) należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na
adres: dzp@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości:,,Oferta na świadczenie
kompleksowej usługi hotelowej dla członków Samorządu Studentów Politechniki."
Termin składania:2020-02-14
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania zamówienia: od 13.03.2020 r. do 15.03.2020r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: świadczenie kompleksowej usługi powinno odbyć się na terenie
województwa pomorskiego, ale poza granicami administracyjnymi Trójmiasta.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej Pzp oraz
niniejszego ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp - 750.000 Euro.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
cena oferty -100%
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie w takiej sytuacji zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzjelenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia, dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium oceny ofert
opisanym w pkt. V,
2) formularz rzeczowo-cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia
3) pełnomocnictwo
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków
załączonych przez Zamawiającego.
6. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną
notarialnie kopię należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo - cenowego, załącznik nr 3 do
ogłoszenia uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową realizacja zamówienia.
2. Ceną oferty jest cena podana w formularzu ofertowym.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
4. Cenę jednostkową brutto należy podać w formularzu rzeczowo - cenowym, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, w PLN.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.
Kod CPV:55110000-4
Numer dokumentu:ZP/38/055/U/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: