Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20932546 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie przez wykonawcę usługi dostępu do bazy danych online
Organizator:Ministerstwo Finansów
Adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 163 78 66
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38354
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPT.02.01.00-00-0364/21 - Wsparcie funkcjonowania Instytucji Audytowej w roku 2021

Część 1
Część 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Świadczenie przez Wykonawcę usługi dostępu do bazy danych online (poprzez sieć Internet) zapewniającej weryfikację danych rejestrowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych istniejących pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-29
Termin składania:2021-03-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miejscowość
Warszawa
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowią w szczególności zmiany: nazw/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.
Zamawiający na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia podpisanego przez Wykonawcę Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Powiązanie, o którym mowa powyżej polega na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-19
Data ostatniej zmiany
2021-03-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Kryterium Cena (C).
Waga kryterium 60%.
Szczegółowe warunki dotyczące ww.kryterium zostały zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
b) Kryterium Zakres danych (D).
Waga kryterium 40%.
Szczegółowe warunki dotyczące ww.kryterium zostały zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Gugała
tel.: 22 163 78 66
e-mail: tomasz.gugala@mf.gov.pl
Kod CPV:72320000-4
Numer dokumentu:2021-18825-38354, DAS8.9013.2.2021.3.GVPO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: