Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18554049 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie stałego doradztwa prawnego
Organizator:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 41 362 45 48; tel/fax: 48 41 362 48 99
E-mail:
Opis:1. Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałego doradztwa prawnego na rzecz
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, obejmującego:
o udzielania porad i konsultacji prawnych,
o sporządzania opinii prawnych,
o opracowywania projektów umów oraz aktów wewnętrznych,
o opiniowania umów,
o występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.
W celu realizacji powyższych obowiązków, Wykonawca będzie obecny w siedzibie
Zamawiającego, raz w tygodniu przez 4 godziny w ustalonym dniu i godzinach pracy ŚCDN.
Przez ,,doradztwo prawne" rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego
w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze.
Specyfikacja:4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytanie ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczenie na stronie internetowej ŚCDN (BIP).
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42, 25-431
Kielce, Robert Kubina tel. 41 362 45 48 wew.147, robert.kubina@scdn.pl
Miejsce i termin składania ofert: 15. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2019 roku, do godziny 09:00 w sekretariacie zamawiającego
w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Piłsudskiego 42, pokój
nr 37, piętro I.
Termin składania:2019-12-30
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Wadium:Nie dotyczy
Wymagania:6. O wszelkich dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje
Wykonawców poprzez umieszczenie informacji o zmianie ogłoszenia na stronie
https://bip.sejmik.kielce.pl/373-ogloszenia-i-przetargi.html z opisem dokonanych zmian w treści
zapytania.
7. Kryteria wyboru ofert:
I. Kryterium ,,Cena" -C":
a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty (Całkowita cena brutto
(za 6 miesięcy)
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną (Całkowita cena brutto (za 6 miesięcy)
C - cena w ofercie ocenianej
II. Kryterium ,,Doświadczenie - D"
a) znaczenie kryterium - 40 pkt;
b) wykonawca wykaże, że:
o posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. min. 1 rok wykonuje zawód radcy prawnego - 10 pkt
o doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji oświatowej min. 1 rok - 20 pkt
o potwierdzona znajomość przepisów dotyczących funduszy unijnych - 10 pkt
Wyniki punktów: W = C + D gdzie: W - wynik punktowy, C - liczba punktów w kryterium cena,
wyliczona według wzoru pkt I, D - liczba punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy,
wyliczona według pkt II.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Wymagane:
o zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę)
o posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. min. 1 rok wykonują zawód radcy prawnego
(oświadczenie)
Pożądane:
o doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji oświatowej min. 1 rok (oświadczenie, nazwa
instytucji, okres współpracy)
o potwierdzona znajomość przepisów dotyczycących funduszy unijnych (np.: kursy, studia)
(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed podpisaniem umowy także innych
dokumentów w zależności od formy, w jakiej wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, np.
umowy spółki cywilnej.
9. Odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy
1) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
2) Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) przedstawi nieprawdziwe informacje.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują
środki ochrony prawnej.
10. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli
wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Wzór umowy w załączeniu do zapytania ofertowego.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę
jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie dotyczy
13. Warunki gwarancji:
Nie dotyczy
14. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej
kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres
Wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe, nr sprawy 25/2019 na: Świadczenie stałego
doradztwa prawnego na rzecz SCDN w Kielcach"
Uwagi:16. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
? inspektorem ochrony danych osobowych Centrum Zabezpieczenia Informacji
Sylwester Cieśla, ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce, email.: iod@czi24.pl,
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Nr sprawy 25/2019
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli tw odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzj> oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub tv celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Numer dokumentu:ŚCDN.3321.28.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: