Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23632066 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2022-07-27
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie sukcesywnych usług cateringowych
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Adres: ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:81 747 89 43, fax : 81 747 89 43
E-mail:
Opis:,, Świadczenie sukcesywnych usług cateringowych dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie".
III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
sukcesywnych usług cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie.
IV. Przedmiot zamówienia.
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług cateringowych dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
b) Wykonawca będzie świadczył usługi cateringowe przez które rozumie się
przygotowanie, dowóz, wydawanie posiłków wraz z dbaniem o czystość dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie (z zachowaniem normc)
d)
żywieniowych dla uczniów szkoły podstawowej) w cenie jednostkowej obiadu
wskazanej w ofercie.
Zamawiający planuje, że szacowana ilość wydanych posiłków w okresie realizacji
umowy, tzn. w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r., wynosić będzie
maksymalnie 11200 obiadów. Szacunkowa ilość wydawanych posiłków dla uczniów
Szkoły Podstawowej, w jednym dniu wyniesie około 140. Zamawiający podkreśla, iż
ilość obiadów będzie się zmieniać w zależności od dziennej frekwencji uczniów.
Zamawiający informuje, że obiady dla uczniów szkoły podstawowej nie będą
wydawane w czasie ferii zimowych i letnich. Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej
nie będą wydawane także w trakcie dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki.
Ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do
godz. 8 30 danego dnia za pośrednictwem drogi elektronicznej w szczególności
email. W sytuacji nieprzewidzianych trudności z internetem poprzez sms na ustalony
numer telefonu.
DOSTAWA obiadów będzie odbywać się w dni nauki szkolnej zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem przez Zamawiającego.
Wydawanie posiłków odbywać się będzie w godz.ch: 11:30 - 14:30.
W celu realizacji zamówienia, Zamawiający użyczy Wykonawcy niezbędne
pomieszczenie kuchenne o pow. 37,00 m2 oraz stołówkę o pow. 72,20 m2 na czas
prowadzenia żywienia, celem należytego wykonania niniejszego zamówienia.
Użyczone Wykonawcy pomieszczenia spełniają wymogi budowlano-techniczne
i sanitarne.
Użyczone pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt kuchenny niezbędny do realizacji
przedmiotowego zamówienia w szczególności: zmywarka / wyparzarka,
podgrzewacz, naczynia, sztućce oraz inne, które Wykonawca uzna za niezbędne w
celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane
z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki
szkolnej. Koszty związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków winny obejmować
w szczególności wydawanie obiadów, mycie i wyparzanie naczyń, sztućców i
termosów, sprzątanie i dezynfekcję stołówki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do
ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: XIV.
Miejsce oraz termin składania ofert
Miejsce:Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Ul. Szkolna 6
21-124 Lublin , sekretariat.
Termin:
do dnia 08.08. 2022 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-08-08
Miejsce i termin realizacji:V. Termin wykonania zamówienia.
01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wadium:nie żąda
Wymagania:na podstawie
Zarządzenia nr 10/2022 r. Dyrektora, Pani mgr Beaty Teter z dnia 12.07.2022 r. w sprawie
konkursu ofert zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest na podstawie regulaminu obowiązującego w Szkole Podstawowej nr
19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
Opłaty eksploatacyjne wg wskazań podliczników (energia elektryczna, woda zimna,
odprowadzenie ścieków, woda ciepła, gaz, centralne ogrzewanie) ponosić będzie
Wykonawca.
Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności
komercyjnej polegającej na serwowaniu wyżywienia na rzecz osób innych niż
uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w
Lublinie.
Zamawiający, informuje, że dzienna wartość wsadu do kotła przypadająca na 1
ucznia w Szkole Podstawowej nr 19 wynosi na dzień składania ofert 3,50 zł (słownie
złotych: trzy złote i pięćdziesiąt groszy) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości
8%.
VI. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
VII. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia - osoby wytwarzające i przygotowujące posiłki (w
szczególności: kucharz/kucharka).
VIII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
I.1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
I.1.1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
I.1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o
którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu
karnego,
c)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu
karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011
r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i
2054),
d)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. d) finansowania przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w
art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h)
(art. 108 ust. 1, pkt 1, lit. h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
I.1.1.2. (art. 108 ust. 1 pkt 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albokomplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1.1;
I.1.1.3. (art. 108 ust. 1 pkt 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
I.1.1.4. (art. 108 ust. 1 pkt 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
I.1.1.5. (art. 108 ust. 1 pkt 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie
wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
I.1.1.6. (art. 108 ust. 1 pkt 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy,
doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
I.1.2. podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835), tj.:
I.1.2.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
I.1.2.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
I.1.2.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
I.1.2.4. będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany nalistę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
I.2.
W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt 5.1, następuje
wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.
Ponadto przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na okres trwania ww.
okoliczności.
I.3.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
I.4.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
I.4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
I.4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania lub Zamawiającym;
I.4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
I.4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
I.4.3.2. zreorganizował personel,
I.4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
I.4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
I.4.3.5. przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
I.4.3.6. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
I.4.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt
5.4.3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli
podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5.4.3, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności.
IX.
Warunki udziału w postępowaniu:
IX.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
IX.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
IX.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:IX.2.1.1. Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
IX.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa
minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania wpisu do rejestru
działalności regulowanej:
IX.2.2.1. posiadanie aktualnego wpisu potwierdzającego, iż Zakład
Wykonawcy wpisany jest do rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których
mowa w art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia.
IX.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
IX.2.3.1. Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
IX.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne
poziomy zdolności dotyczące posiadania niezbędnego doświadczenia oraz
potencjału technicznego Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości:
IX.2.4.1. wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 usługi cateringowej
do przedszkoli lub szkół lub żłobków w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o wartości
wykonanej usługi co najmniej 100 000,00 PLN (dla usług
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co
najmniej 100 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na
dzień zawarcia umów);
IX.2.4.2. dysponowanie minimum 1 środkiem transportu zatwierdzonym
przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
do
przewozu
środków
spożywczych
(przygotowanych posiłków).
IX.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli:
IX.3.1. w zakresie określonym w pkt. IX.2.2.1. co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
IX.3.2. w zakresie określonym w pkt. IX.2.4.1. co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą
zdolnością techniczną lub zawodową i wykona usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
IX.4. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Zamawiający uzna warunek
udziału w postępowaniu określony w pkt. IX.2.4.1. za spełniony, jeżeli
Wykonawca bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu usług objętych
warunkiem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy w wykonywaniu usług objętych
warunkiem.
IX.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lubzawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków
określonych w pkt. IX.2.4. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
X.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
A. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia należy złożyć z ofertą, tj. :
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
ogłoszenia)
2. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za zgodą
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą
zamawiającego w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxemlub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez
Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania
faksem zawierające komunikat ,,ok" uważa się za doręczone prawidłowo.
4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
ogłoszenia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści ogłoszenia powinien być
skierowany na adres:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
ul. Szkolna 6
21-124 Lublin
adres poczty elektronicznej : poczta@sp19.lublin.eu
z dopiskiem;
,,Wybór wykonawcy na świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.''
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania powyższego wniosku.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
stanie się częścią ogłoszenia. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
XII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert
A.
?? Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 2 do
ogłoszenia (formularz ofertowy) - w formie oryginału.
?? Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia o którym mowa w
rozdziale X ogłoszenia.
?? W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez
osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać
do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
B.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia
oświadczenia o których mowa w rozdz. IX
oraz, w przypadku ustanowienia
pełnomocnika - również pełnomocnictwo.2. Dokumenty wymienione w rozdz. XIII lit. A ust. 1 ogłoszenia, składane są przez
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(Przy czym spełnienie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać przynajmniej
jeden z wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast brak podstaw do
wykluczenia każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).
C.
Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i
dokumentów:
?? Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
?? Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
?? Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
?? Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
?? Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być
podpisane przez zobowiązane osoby.
?? Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
?? Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
?? Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z
załącznikami powinny być ponumerowane.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
ul. Szkolna 6
21-124 Lublin , (sekretariat)
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
,, Świadczenie sukcesywnych usług cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Nie otwierać przed otwarciem ofert."
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. Wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to
przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,zmiana" lub ,,wycofanie".
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
XV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę jednostkową netto całego obiadu na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia i niniejszego ogłoszenia, następnie wykonawca dodaje
do ceny jednostkowej należny podatek VAT. Otrzymaną cenę jednostkową
wykonawca mnoży przez szacunkową ilość obiadów i otrzymany wynik wpisuje
do formularza ofertowego. Wykonawca dokonuje kalkulacji ceny obiadu na
załączniku nr 6.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej brutto kosztu
całkowitego jednego obiadu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego , czy wybór
jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego.
4. Wykonawca oblicza wyżej wymienione elementy składowe ceny i cenę całkowitą
obiadu na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
5. Otrzymane wyniki wykonawca wpisuje do formularza ofertowego.
6. Podana cena ma charakter ryczałtowy.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8. Przedstawiona cena całkowita obiadu będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty, w kryterium ,,najniższa cena".
XVI.
KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
1. Kryterium oceny ofert :
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą
oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
............................. x 100 pkt x waga kryterium
Cena badanej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość
punktów.
XVII.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców (zamieszcza na swojej
stronie internetowej): informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są2.
3.
4.
5.
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie niezgodna z treścią ogłoszenia,
wykluczy wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.
Warunkiem podpisania umowy o udzielenie zamówienia, jest podpisanie umów
użyczenia pomieszczeń.
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Wykonawca poda Zamawiającemu szczegółową kalkulację ceny obiadu, tj. koszt
wsadu do kotła i koszt usługi ( zał. nr 6).
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
?? Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
?? Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
?? Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.
?? Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy zgodnie z zapisami umowy.
Katalog zmian dopuszczonych przez Zamawiającego jest określony we wzorze
umowy, stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
Uwagi:XIX.
Informacje z art. 13 RODO
Zamawiający jest administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO -względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności wykonawcy będącego osobą
fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej
skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO":
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza
w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin, e-mail:
sp19@iod.lublin.eu
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986. Ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
b) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących
w/w osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w/w osób decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
w/w uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO;
5) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
kierownik gospodarczy Sławomir Duda - e-mail: sduda@sp19.lublin.eu
Kod CPV:55.3210.00-6, 55322000-3, 55320000-9, 55523100-3, 55524000-9
Numer dokumentu:261.5.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: