Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20143886 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług archiwizacji
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Adres: ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. radomski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon : (48) - 6163175, faks: (0-48)6163063 ;, telefon: 698-683-429, 516-120-282
E-mail:
Opis:Świadczenie usług archiwizacji polegające na wybrakowaniu oraz niszczeniu akt:
a) wydzielanie z archiwum akt, których okres przechowywania minął wraz ze sporządzeniem
spisu tych akt,
b) zniszczenie wybrakowanej dokumentacji.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji (opracowania)
dokumentacji archiwalnej kat. A i dokumentacji niearchiwalnej kat. B w formie papierowej
zgromadzonych w siedzibie Zamawiającego przy przy Ul. Bodzentyńskiej 17 oraz Ul. Siedzikówny
,,Inki" 4, 27-100 Iłża.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
2DZP-Z0-07-2020
1. Szacunkowa ilość materiałów do archiwizacji i porządkowania:
o 40 mb. materiałów archiwalnych - kat. A.
o 120 mb. materiałów niearchiwalnych - kat. B.
Faktyczna ilość materiałów do archiwizacji i porządkowania może ulec zmianie
w zależności od wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego
w umowie. Płatność za realizację usługi będzie następowała w oparciu o faktyczne ilości
zarchiwizowanej dokumentacji (cena jednostkowa za mb. wskazana w ofercie pomnożona
przez faktyczną ilość zarchiwizowanej dokumentacji danej kategorii).
2. Realizacja usługi nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 01.02.2021 r. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy, o ile do końca
pierwotnego terminu realizacji umowy nie zostanie wykorzystane maksymalne
wynagrodzenie przewidziane w umowie.
3. Opracowanie dokumentacji archiwalnej kat. A i niearchiwalnej kat. B będzie obejmowało
następujące czynności:
a) ustalenie przynależności zespołowej i przyporządkowanie materiałów archiwalnych do
odpowiedniego zespołu (zbioru) archiwalnego,
b) ułożenie akt w kolejności zgodnej zgodnej z przepisami szczególnymi,
c) nadanie materiałom archiwalnym układu strukturalno-rzeczowo-chronologicznego,
d) umieszczenie jednostek archiwalnych w opakowaniach zbiorczych wymaganych przez
Archiwum Państwowe,
e) weryfikację dokumentacji przeznaczonej na wybrakowanie,
f) wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej,
g) sporządzenie odpowiednich dokumentów brakowania (spis dokumentacji
niearchiwalnej, pismo przewodnie do Archiwum Państwowego, komisyjny protokół
brakowania),
h) wyłączenie ze zbioru akt, które Archiwum Państwowe zakwalifikowały do dalszego
przechowywania w jednostce oraz dokonanie odpowiedniej korekty spisów
dokumentacji niearchiwalnej,
i) sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych w wersji papierowej i elektronicznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
j) po uzyskaniu zgody na brakowanie - odbiór i fizyczne zniszczenie wybrakowanej
dokumentacji,
k) wystawienie certyfikatu zniszczenia.
Usługa wykonywana będzie wyłącznie
w
siedzibie
Zamawiającego przy ul.
Bodzentyńskiej 17 oraz Ul. Siedzikówny ,,Inki" 4, 27-100 Iłża, w dniach od poniedziałku
do piątku w godz.ch od 8.00 do 15.00.
5. Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia zapewnia wszelkie materiały
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi przy użyciu własnych materiałów
biurowych i innych środków niezbędnych do realizacji umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy oraz że powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobom posiadającym wiedzę
i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania prac.
8. Wykonawca zobowiązuje się zachować wyłącznie dla swojej wiadomości informacje
uzyskane w związku z realizacją usługi, w tym zwłaszcza wynikające z dokumentacji
przekazanej mu do porządkowania i archiwizacji, zarówno w trakcie trwania umowy, jak
również po jej zakończeniu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych,
w tym zwłaszcza wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).oraz Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i w tym zakresie
z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie postanowień ust. 8 i 9 przez osoby,
którymi będzie się posługiwał przy realizacji usługi.
11. Wykonawca sporządzoną ewidencję z wykonanych czynności wykona w 3 egz.
w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie WORD na płycie
CD/DVD/pendrive.
12. Wykonawca wykona inne czynności archiwizacyjne wymagane przez przepisy prawa
w zakresie spraw archiwalnych, uzgodnione odrębnymi ustaleniami z Zamawiającym.
13. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej osobie sprawującej nadzór nad realizacją usługi
z ramienia Zamawiającego informację o zakończeniu prac i gotowości do odbioru prac.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków realizacji usługi, do
realizacji usługi z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty oraz do wykonania
usługi w terminie.
Miejsce i termin składania ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1 Oferty winny być złożone w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki
Zdrowotnej Szpital w Iłży ul .Bodzentyńska 17 27-100 Iłża, w terminie do 6 listopada 2020 r.
do godz. 12.00.
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 01.02.2021 r.
Wymagania:16. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności
w szczególności usług archiwizacyjnych w zakresie odpowiedzialności cywilnej na
minimalną sumę ubezpieczenia 100.000 zł. Ubezpieczenie winno być odnawiane
i ważne przez cały okres obwiązywania niniejszej umowy.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
6.3
Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy (zgodny w treści z wzorem do
niniejszego zapytania ofertowego),
6.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.5
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6.6
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6.7 Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6.9
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
5DZP-Z0-07-2020
Samodzielny
Publiczny
Zespół
Zakładów
ul. Bodzentyńska 17 27-100 Iłża, z dopiskiem
Opieki
Zdrowotnej
Szpital
w
Iłży,
,,oferta na Świadczenie usług archiwizacji polegające na wybrakowaniu oraz niszczeniu akt
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakladów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży"
Nie otwierać przed dniem 6 listopada 2020 r. do godziny 12:00.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie z prośbą o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres eunijne@szpitalilza.com.pl Zamawiający
niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej:
bip2.szpitalilza.com.pl w zakładce Przetargi/nie podlegające ustawie.
8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął w dniu składania ofert,
zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3 Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej eunijne@szpitalilza.com.pl
9. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
9.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
10. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
6DZP-Z0-07-2020
kryteriami i ich znaczeniem:
1
Kryterium Znaczenie kryterium w %
Cena brutto oferty 100
11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
12.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowymi stanowi ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia przyjętych kryteriów, z zastrzeżeniem pkt 11.
12.2 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
12.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
13.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją niniejszego zamówienia.
13.2 Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa
w niniejszym Zapytaniu ofertowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
13.3 Cena określona przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmieniane w toku realizacji zamówienia
i nie podlega waloryzacji.
13.4 Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
7DZP-Z0-07-2020
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
14.1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru załączonego do
niniejszego Zapytania ofertowego.
Kontakt:14. Osoba odpowiedzialna do kontaktu ze strony Zamawiającego -
Ewa Domagała - telefon: 698-683-429
Agnieszka Walczak - telefon: 516-120-282
Numer dokumentu:DZP-Z0-07-2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: