Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17532943 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług cateringowych
Organizator:Uniwersytet Opolski
Adres: Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:77/541 59 30, tel.: 77 541 59 77
E-mail:
Opis:3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas organizacji różnego

rodzaju uroczystości, konferencji naukowych, spotkań innego typu w tym realizowanych w ramach
projektów unijnych, na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie
3.2. Opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1A oraz 1B do Ogłoszenia.
3.3. Część zamówienia może być finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z projektów pn.:
- ,,Utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Opolskim"
- ,,Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu
Opolskiego"
- ,,International Alumni Club"
- ,,Welcome to UO
- ,,Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2" RPOP.07.03.00-16-0003/18
- ,,Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego miedzy krajami programu - ERASMUS+"
- ,,Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi - ERASMUS+"
3.5. Informacja dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy:
3.5.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę)
na podstawie umowy o pracę osoby1
, która będzie wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.
3.5.1.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik, zatrudniony na warunkach, o których mowa w ppkt.
3.5.1. Ogłoszenia, będzie w okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
ze zm.), zwanej dalej Kodeksem pracy.
3.5.1.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie
Pracownika świadczącego usługę (zatrudnionego na zasadach o których mowa w ppkt. 3.5.1.
Ogłoszenia), iż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA z ZUS-u. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.5.1.3. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres
jego trwania, który będzie wykonywany przez osobę zatrudnioną na warunkach określonych w ppkt.
3.5.1. Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały
okres jego trwania - załącznik nr 4 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14.1. Składanie ofert
14.1.1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet
Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.
Otwarcie ofert:14.2. Otwarcie ofert 14.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.
Termin składania:2019-06-27
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w ciągu dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia
umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu
umowy.
Wymagania:4.2. Zamawiający zastrzega, że umowa zawarta w przedmiotowym postępowaniu wygaśnie mimo
niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, a po upływie terminu
wskazanego w pkt. 4.1. SIWZ lub w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację
przedmiotu zamówienia mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ.
4.3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy nie wcześniej niż od 03.07.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
Nie dotyczy.
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
6.2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do Ogłoszenia) wraz z Formularzem cenowym (załącznik
nr 1B do Ogłoszenia) wraz z wypełnionymi wszystkimi kolumnami dotyczącymi informacji o cenach
jednostkowych złotych netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz wartościach złotych netto i brutto za całość
przedmiotu zamówienia.
6.3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania
(załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia) w zakresie realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w
ppkt. 3.5 Ogłoszenia i zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
6.4. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
6.5. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje
osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów ogólnodostępnych, lub
załączonych do oferty).
*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7. Forma dokumentów
7.1. Dokumenty należy sporządzić w formie pisemnej.
7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę. copyright by Uniwersytet Opolski EOES
8. Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty i oświadczenia takie, jak wymagane dla Wykonawców mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Oferty wspólne copyright by Uniwersytet Opolski EOES
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. copyright by Uniwersytet Opolski EOES
9.3. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem
konsorcjum).
9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
10.1. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
złożonej oferty.
10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt. 6 Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku odpowiedzi
na - przesłane pisemnie lub drogą elektroniczną - wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia lub poprawienia
dokumentów, dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna).
10.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w Ogłoszeniu, tj.: ,,nr sprawy: U/33/2019", co ułatwi stronom identyfikację postępowania.
10.4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania: na piśmie
pod adres: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole lub na adres
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl.
10.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wcześniej
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
nie jest zobowiązany do informowania o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie. EOES
10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, lub
innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10.7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie Wykonawcom, którzy zwrócili się z wnioskiem
do Zamawiającego o wyjaśnienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
10.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
Ogłoszenia.
10.9. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej i na BIP Zamawiającego.
10.10.Ewentualne informacje, wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawcę w sposób inny niż określony w pkt. 10
Ogłoszenia nie mogą być uznawane za wiążące w przedmiotowym postępowaniu.
11.2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie pozwala na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym
jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w pkt. 10.2. i pkt. 10.4.
oraz 11.1. Ogłoszenia.
12. nie dotyczy
13. Opis sposobu przygotowywania ofert
13.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
13.2. Zastosowanie innej techniki niż przyjęta ogólnie w ofercie lub wszelkie poprawki lub zmiany
w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna
być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby
sporządzającej). Nie dopuszcza się stosowania korektora. Błędny zapis należy przekreślić i dopisać brzmienie
prawidłowe.
13.3. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy:
OFERTA
Nr sprawy: U/33/2019
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3
nie otwierać przed: 27.06.2019 r. do godz. 10:30
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)
13.4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być złożone wewnątrz zamkniętego opakowania.
13.5. W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem
bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
13.6. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją, Wykonawca zobowiązany jest więc
zadbać, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.
13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert.
13.8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, o którym mowa w pkt. 13.7 Ogłoszenia musi być złożone według
takich samych zasad jak składana oferta oraz odpowiednio oznakowana, z dopiskiem ,,ZMIANA".
13.9. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte bezpośrednio przed otwarciem pierwotnej oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, i zostaną
dołączone do oferty.
13.10.Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia złożonego
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, która zostanie wycofana nie będzie
otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.
13.11.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną [ 1 ] ofertę, zawierającą jedną [ 1 ], jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
13.12.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia w szczególności nie będzie zawierała wszystkich
wymaganych w Ogłoszeniu dokumentów, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w Ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w pkt. 10. Ogłoszenia.
13.13.Jeżeli cena oferty jest, lub wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, a także złożenia dowodów dotyczących elementów oferty
mających wpływa na wysokość ceny, we wskazanym przez siebie terminie. Niezłożenie przedmiotowych
wyjaśnień lub też złożenie wyjaśnień w których Wykonawca nie wykaże, że oferowana przez niego cena nie
jest rażąco niska, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Obowiązek udowodnienia, że oferta nie
jest rażąco niska spoczywa na Wykonawcy.
13.14.Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego o złożenie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.15.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia, zawiera
błędy w obliczaniu ceny, Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą lub jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.16.Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej
konkurencji.
13.17.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie
Zamawiającego dotyczące treści oferty.
14.1.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
14.1.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania, po terminie otwarcia
ofert.
14.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
14.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące kryterium oceny ofert.
14.2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Protokół z otwarcia
ofert tj.: informacje dotyczące:
14.2.4.1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.2.4.2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
14.2.4.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
14.2.5. W przypadku braku złożenia ofert (w terminie wskazanym w pkt. 14.1.1 Ogłoszenia), Zamawiający
nie jest zobowiązany stosować się do treści pkt. 14.2.1- 14.2.4 Ogłoszenia.
15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 178).
15.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne
do wykonania zamówienia.
15.3. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę wartości brutto, tj.: wraz z podatkiem VAT i innymi należnościami
publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich pozycji z Załącznika nr 1B do
Ogłoszenia, uwzględniając zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A
i 1B do Ogłoszenia) oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko
wynikające okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
15.4. Cenę za całość przedmiotu zamówienia należy podać w złotych polskich w Formularzu ofertowym (załącznik
nr 1 do Ogłoszenia), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.5. W przypadku, gdy Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego będzie osoba fizyczna,
wobec której Zamawiający jako płatnik, będzie miał obowiązek odprowadzenia obowiązkowych składek,
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę tych składek.
15.6. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, na którą zostanie zawarta umowa, stanowi kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (środki przeznaczone przez
Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy), którą to kwotę Zamawiający poda Wykonawcom do
wiadomości bezpośrednio przed otwarciem ofert.
15.7. Podstawą oceny i badania ofert będzie cena wskazana w Formularzu Ofertowym.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
16.1. Zamawiający wybiera ofertę najwyżej ocenioną na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w Ogłoszeniu.
16.2. Kryterium oceny jest: ,,Cena" - waga sto [ 100 ] punktów
16.3. Równanie do klasyfikacji ofert w kryterium ,,Cena":
Liczba
punktów =
Cena oferowana minimalna brutto
--------------------------------------
Cena badanej oferty brutto
* sto [ 100 ] punktów
16.4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać, w kryterium oceny ofert ,,Cena" wynosi sto [
100 ] punktów.
16.5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, którą Zamawiający pozytywnie zweryfikuje w trakcie oceny
ofert (pod względem prawidłowości złożenia oferty, w tym także która nie będzie ofertą z ceną rażąco niską)
oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów w wyniku zastosowania równania przedstawionego w pkt. 16.3
Ogłoszenia oraz odpowiadająca wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Ogłoszeniu
(zweryfikowanym na podstawie oświadczeń Wykonawcy złożonych w Formularzu ofertowym).
16.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.7. Najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta najwyżej oceniona, która została złożona przez Wykonawcę, który
spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz potwierdza kryteria oceny ofert zadeklarowane
w ofercie - w Formularzu ofertowym (jeżeli dotyczy). O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
poinformuje Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu; zamieści informację na
stronach internetowych Zamawiającego, na których zamieszczone zostało przedmiotowe Ogłoszenie.
17. Informacje o czynnościach dokonywanych po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie
z postanowieniami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia; na
warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych z Ogłoszeniem.
17.2. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego.
17.3. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu,
umowa (podpisana ze strony Zamawiającego) zostanie przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty
tradycyjnej. Jednocześnie data zawarcia umowy pozostanie niezmienna, zgodna z terminem zawarcia umowy
wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 17.2. Ogłoszenia. W przypadku naniesienia przez
Wykonawcę wraz z podpisem daty podpisu umowa będzie uznana za zawartą w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego (zgodnie z pkt. 17.2. Ogłoszenia) - wskazanym w komparycji umowy.
17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany
będzie do dostarczenia Zamawiającemu: pełnomocnictwa* dla osoby/osób podpisującej umowę (jeśli
uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów dostarczonych Zamawiającemu w trakcie
postepowania).
Rozdział II
DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
2.2. Adresy: poczty elektronicznej i stron internetowych Zamawiającego zostały określone w Rozdziale I pkt. 1
Ogłoszenia.
3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia
w walutach obcych.
4. Wysokość zwrotu kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
5. W przypadku, gdy w wyniku opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, do upływu terminu składania ofert nie
zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty złożone zostaną odrzucone ze względu na ich niezgodność
z wymaganiami Ogłoszenia, Zamawiający ze względu na opisaną w pierwszej części zdania wyjątkową
sytuację, unieważni przedmiotowe postępowanie i może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia
wybranemu przez siebie Wykonawcy, o ile pierwotne warunki zamówienia nie zostaną
w istotny sposób zmienione.
5.1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej, informację
o zamiarze udzielenia przedmiotowego zamówienia wybranemu przez siebie Wykonawcy.
5.2. Zamiar udzielenia zamówienia wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowi intencję lub podjęcie
negocjacji z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, mających na celu udzielenie zamówienia
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
5.3. W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca (i jego oferta określona w trakcie negocjacji)
nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym Ogłoszeniu, Zamawiający odstąpi od udzielenia
zamówienia i może ponownie podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia innemu wybranemu przez siebie
Wykonawcy. Zapisy powyższych pkt. 5.1-5.2 Ogłoszenia stosuje się.
5.4. Zamawiający, niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamieści na stronach internetowych Zamawiającego,
informację o udzieleniu zamówienia.
6. Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku:
6.1. gdy nie zostaną złożone żadne oferty niepodlegające odrzuceniu lub wszystkie oferty złożone zostaną
odrzucone ze względu na ich niezgodność z wymaganiami Ogłoszenia;
6.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty
6.3. gdy w przypadku o którym mowa w Rozdziale I pkt. 13.14 Ogłoszenia zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
6.4. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Zamawiającego
6.5. gdy wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
6.6. gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
6.7. gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na upływ (początkowego lub
końcowego) terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4 Ogłoszenia.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawców: uzupełnienia dokumentów, które miał obowiązek złożyć wraz z
ofertą; złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia
informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian
wymagań zawartych w Ogłoszeniu.
9. Zamawiający może poprawić w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Kontakt:11. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
11.1. Martyna Cebula, tel.: 77 541 59 77 (w przypadku nieobecności: Kierownik Działu Zamówień Publicznych
- Emil Krzesaj, tel.: 77 541 59 77) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [ 8:00 ]
do piętnastej [ 15:00 ]
Kod CPV:55520000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: